(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Hội nghị triển khai Luật Thống kê 30/11/2020

Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 07/04/2017

Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê 07/04/2017

Nghị định 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê 07/04/2017

Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

Luật Thống kê số 89/2015/QH13 07/04/2017

Ngày 04 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch nước đã ký lệnh số 17/2015/L-CTN về việc công bố Luật thống kê số 89/2015/QH13

Luật số 04/2003/QH11 của Quốc hội : LUẬT THỐNG KÊ 30/09/2014

Để nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch...

Video Video

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn