(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 06/04/2020 Lượt xem: 73

Chuyên đề số 1 do đ/c Trần Văn Vũ - Bí thư Chi bộ Cục Thống kê biên soạn và thực hiện phổ biến trong quý I-2020.

Mục đích

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Qua đó:

  + Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,

  + Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp,

  + Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố,

  + Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Yêu cầu:

  + Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền,

  + Phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động,

  + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề của cấp ủy; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Yêu cầu đối với cấp ủy chi bộ đảng viên

 Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như:

  + Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương;

  + Quy định số 13063-QĐ/TU ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương;

  + Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;

  + Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

 Chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân và chọn một vài nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 để đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

 

Kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ và hướng dẫn thực hiện

Cấp ủy chi bộ: Thực hiện theo nội dung chuyên đề năm 2020 (chuyên đề 1)

        +) Quán triệt:

  - thực hiện tháng 2/2020; và tháng cuối quý II, quý III, quý IV/2020;

            +) Sinh hoạt chuyên đề năm 2020 (chuyên đề 1):

  - thực hiện 27/3/2020 (thứ 6); Đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo chuyên đề 1;

  (Do tình hình dịch bệnh COVID-19, không tập trung đông người nên Chuyên đề 1 sẽ gửi đến các đồng chí trong cấp ủy  xem và cho ý kiến góp ý trước,  sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí trong cấp ủy;  chuyên đề sẽ được hoàn thiện và gửi đến toàn thể đảng viên trong chi bộ)

            +) Xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp học tập cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên:

  - hoàn thành trước 15/4/2020.

            +) Cấp ủy, Chính quyền và tổ chức Chính trị-Chính trị xã hội (CT-CTXH) lựa chọn những vấn đề còn tồn tại của cấp ủy, chính quyền và Tổ chức CT-CTXH để tập trung giải quyết dức điểm:

  - thực hiện cuối quý I, cuối quý II và giải quyết dức điểm cuối quý III.

            +) Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020

  - Thực hiện thường xuyên, vào cuối tháng của mỗi quý trong năm 2020, lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Phân công các ủy viên trong cấp ủy chi bộ đọc  BẢN CAM KẾT của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

    Cán bộ, Đảng viên trong chi bộ:

  +) Đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện : 

   - thực hiện từ 15/4/2020 đến 29/4/2020; mỗi cán bộ, đảng viên nộp BẢN CAM KẾT và nội dung kế hoạch hành động của bản thân về Cấp ủy (thông qua đồng chí Bùi Hữu Hải) trước 29/4/2020.

  Mẫu BẢN CAM KẾT , đồng chí Hải có trách nhiệm cung cấp đến cán bộ, đảng viên trước 15/4/2020. 

  +) Yêu cầu: BẢN CAM KẾT viết ngắn gọn, theo mẫu, không chép của người khác.

  Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác, trong sinh hoạt hàng ngày, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chọn một vài nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, nộp cho chi bộ và cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ.

Một số gợi ý nội dung chuyên đề

  - Việc xây dựng bản cam kết, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên có thể theo một số nội dung gợi ý như sau:

  + Về trách nhiệm, việc làm cụ thể của bản thân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết nội bộ chi bộ, cơ quan, đơn vị.

  + Về trách nhiệm, việc làm cụ thể của bản thân trong xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

  + Về việc xác định và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân trong công tác, sinh hoạt hằng ngày năm 2019 và những năm trước.

Cơ quan, đơn vị và Tổ chức  Chính trị - Chính trị xã hội:

  •    Cơ quan Cục Thống kê và và Trung tâm :

  +) Tuyên truyền nội dung chuyên đề: 

  - giao đồng chí Thông thực hiện tuyên truyền trên trang thông tin điện tử Cục Thống kê, đồng chí Hào chỉ đạo thực hiện trên trang TTĐT của Trung tâm;  chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “người tốt” “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chính Minh trên trang tin điện tử của 2 đơn vị.

    +) Tài liệu tổ chức học tập và tuyên truyền:

  - (1) Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn;

  - Giao đồng chí Hải, liên hệ Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối nhận và chuyển cho các đảng viên;

  - (2) Sách tham khảo: Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phát hành.

  - Giao đồng chí Trinh và đồng chí Hào thực hiện, mỗi đồng chí ít nhất 3 mẫu chuyện;  gửi cho đảng viên nghiên cứu, học tập.

  - Yêu cầu: Tài liệu tuyên truyền phải chuyển cho đảng viên trong chi bộ trước 15/4/2020.

  •  Tổ chức  Chính trị - Chính trị xã hội :

  Căn cứ Kế hoạch thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2020 của Cấp ủy Chi bộ; BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức triển khai và thực hiện một số công việc sau:

 Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện

  - Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong công chức, viên chức và người lao động (thuộc Công đoàn, Đoàn Thanh niên) nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”;

  - Thực hiện từ 15/4/2020 đến 29/4/2020.

 Đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện

  Hướng dẫn công chức, viên chức và người lao động (thuộc Công đoàn, Đoàn Thanh niên) liên hệ bản thân và chọn một vài nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề để đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện

  - Hoàn thành việc đăng ký (Bản cam kết) trước 15/5/2020(nộp cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

Công tác tuyên truyền

  - Tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, nêu cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Thực hiện từ 15/4/2020 đến 31/12/2020;

 Yêu cầu

  Cuối mỗi quý phải có báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện kế hoạch. Những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được cho Cấp ủy Chi bộ (kể từ quý II/2020).  

 

Nội dung Chuyên đề 01 Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề 01 và kế hoạch triển khai (bản đầy đủ)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn