(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Điều tra thử hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trực thuộc năm 2008
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/11/2009 Lượt xem: 1

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để phục vụ mục đích thử nghiệm điều tra doanh nghiệp kết hợp với điều tra đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp nhằm hoàn thiện phương án và biểu mẫu điều tra thu thập thông tin tính chỉ số phát triển sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp trên phạm vi toàn quốc và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2011 - 2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành điều tra thử các loại hình doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở sản xuất trực thuộc năm 2008, bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động sản xuất công nghiệp tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Tiền Giang và Tây Ninh theo phương án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nói ở Điều 1 có trách nhiệm cung cấp chính xác, đầy đủ và kịp thời những thông tin theo phiếu điều tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng và Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành phố nói ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Xem chi tiết Quyết định tại đây:

Tải phiếu điều tra thử JICA: 1. File 01 | 2. File 02

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Để phục vụ mục đích thử nghiệm điều tra doanh nghiệp kết hợp với điều tra đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp nhằm hoàn thiện phương án và biểu mẫu điều tra thu thập thông tin tính chỉ số phát triển sản xuất, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp trên phạm vi toàn quốc và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2011 - 2015

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn