(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

V/v Thực hiện điều tra vốn đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 19/10/2010 Lượt xem: 11

Thực hiện quyết định số 525/QĐ-TCTK ngày 17/8/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009, Mục đích điều tra: Thu thập thông tin phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2009 từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển đối với các dự án/công trình, các chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình mục tiêu khác (gọi chung là chương trình mục tiêu) của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình thuộc các loại hình doanh nghiệp, của các tổ chức nhà nước, ngoài nhà nước khác; các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể và các hộ dân cư trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của cả nước, vùng và các tỉnh/thành phố.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ TP.ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 269 /CV-CTK Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2010

V/v Thực hiện điều tra vốn đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Doanh nghiệp.

Thực hiện quyết định số 525/QĐ-TCTK ngày 17/8/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2009,

Mục đích điều tra: Thu thập thông tin phản ánh tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2009 từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển đối với các dự án/công trình, các chương trình mục tiêu Quốc gia và chương trình mục tiêu khác (gọi chung là chương trình mục tiêu) của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình thuộc các loại hình doanh nghiệp, của các tổ chức nhà nước, ngoài nhà nước khác; các đơn vị sản xuất kinh doanh cá thể và các hộ dân cư trên phạm vi cả nước. Kết quả điều tra phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư, hiệu quả vốn đầu tư và tác động của vốn đầu tư vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của cả nước, vùng và các tỉnh/thành phố.

Cục Thống Kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn ghi phiếu điều tra thống kê vốn đầu tư thực hiện năm 2009 cho doanh nghiệp từ ngày 28/9-06/10/2010.

Để cuộc điều tra thành công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Thống kê nói chung và phục vụ các cấp Lãnh đạo nói riêng,

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, đề nghị Quý Ông (Bà) bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng từ ngày 15/10-20/10/2010.

Địa chỉ gửi báo cáo và liên hệ: Phòng Tổng hợp - TKQG - PPCĐ - Thanh tra, Cục Thống kê Thành phố điện thoại: 0511.3 827680 - 0511.6 516 368

Xin Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông (Bà)./.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Nơi nhận: (đã ký)

- Như trên;

- UBNDTPĐN(B/cáo);

- Lưu TH.

LÊ ĐỨC TRÁNG

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn