(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

V/v Thực hiện Luật Thống kê và các văn bản có liên quan
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 19/10/2010 Lượt xem: 1

Cục Thống Kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê và các văn bản liên quan, hướng dẫn chế độ báo cáo Thống kê và điều tra thống kê hiện hành cho doanh nghiệp mới thành lập tại Đà Nẵng trong năm 2009-2010. Theo các văn bản pháp lý nêu trên, hàng năm các doanh nghiệp dân doanh phải thực hiện chương trình báo cáo thống kê nhà nước với các nội dung sau:

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THỐNG KÊ TP.ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 271 /CV-CTK Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2010

V/v Thực hiện Luật Thống kê và các văn bản có liên quan

Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc Doanh nghiệp.

Luật Thống kê công bố theo Lệnh số 13/2003/L/CTN ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Ngày 29/11/2005 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua theo theo Nghị quyết số 60/2005/QH11

Ngày 04/02/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 14/2005/NĐ-CP về Xử phạm Vi phạm Hành chính trong lĩnh vực Thống kê;

Ngày 20/3/2006 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC v/v ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

Ngày 12/3/2004 Chủ tịch UBND thành phố có Chỉ thị số 06/2004/CT-UB về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thống kê trên địa bàn thành phố;

Cục Thống Kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thống kê và các văn bản liên quan, hướng dẫn chế độ báo cáo Thống kê và điều tra thống kê hiện hành cho doanh nghiệp mới thành lập tại Đà Nẵng trong năm 2009-2010.

Theo các văn bản pháp lý nêu trên, hàng năm các doanh nghiệp dân doanh phải thực hiện chương trình báo cáo thống kê nhà nước với các nội dung sau:

a/ Đối với doanh nghiệp mới thành lập đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động:

- Thực hiện báo cáo điều tra thống kê theo Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ, Các Bộ ngành, Tổng cục Thống kê, và UBND thành phố).

b/ Đối với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện báo cáo điều tra thống kê theo Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ, Các Bộ ngành, Tổng cục Thống kê, và UBND thành phố).

- Thực hiện báo cáo tài chính năm (đơn vị thực hiện theo nội dung các quyết định chế độ kế toán của Bộ Tài chính hiện hành, ví dụ như Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính)

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, đề nghị Quý Ông (Bà) bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện đủ chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. Theo sự phân cấp quản lý các báo cáo gửi về Phòng Thống kê Quận, Huyện (từ 10/10/2010 gọi là Chi cục Thống kê quận, huyện) nếu Cục Thống kê không có công văn yêu cầu gửi trực tiếp về Cục (Địa chỉ liên hệ về chế độ báo cáo thống kê: Phòng Tổng hợp - PPCĐ - Thanh tra, Cục Thống kê Thành phố, điện thoại: 0511.3 827680 - 0511.6 516 368)./.

PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

Nơi nhận: (đã ký)

- Như trên;

- UBNDTPĐN(B/cáo);

- Lưu TH.

LÊ ĐỨC TRÁNG

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn