(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông báo về việc dời lịch tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/03/2012 Lượt xem: 22

Ngày 22 tháng 02 năm 2012, Cục Thống kê Đà Nẵng đã có Công văn số 56/CV-CTK về việc đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo UBND các quận, huyện lập danh sách cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn HTCTTK cấp tỉnh, huyện, xã gửi về Cục Thống kê Đà Nẵng (theo kế hoạch tập huấn số 51/KH-CTK ngày 17 tháng 02 năm 2012). Đến nay, chỉ có một số đơn vị Sở, Ban, Ngành và UBND quận huyện gửi số lượng cán bộ tham dự tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho Cục Thống kê; Đồng thời Cục Thống kê Đà Nẵng chưa nhận được tài liệu tập huấn từ Tổng cục Thống kê gửi về. Mặt khác Cục Thống kê đang phải chuẩn bị Tổng điều tra Cơ sở kinh tế -hành chính sự nghiệp bước 1 (ngày 01 tháng 04 năm 2012) Vì vậy, Cục Thống kê kính báo dời lịch tập huấn sang tháng 4 (nhờ UBND các quận, huyện thông báo đến các xã, phường về kế hoạch dời lịch tập huấn), và đề nghị các đơn vị chưa gửi danh sách cán bộ tham dự tập huấn, tiếp tục gửi số lượng cán bộ tham dự tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho Cục Thống kê, Cục Thống kê sẽ gửi giấy mời cho các Cơ quan tham dự tập huấn khi có lịch chính thức./.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 77 /CV-CTK
V/v dời lịch tập huấn "Hệ thống chỉ tiêu
thống kê cấp tỉnh, huyện, xã "
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Chi cục Thống kê quận, huyện.
Ngày 22 tháng 02 năm 2012, Cục Thống kê Đà Nẵng đã có Công văn số 56/CV-CTK về việc đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo UBND các quận, huyện lập danh sách cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn HTCTTK cấp tỉnh, huyện, xã gửi về Cục Thống kê Đà Nẵng (theo kế hoạch tập huấn số 51/KH-CTK ngày 17 tháng 02 năm 2012).
Đến nay, chỉ có một số đơn vị Sở, Ban, Ngành và UBND quận huyện gửi số lượng cán bộ tham dự tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho Cục Thống kê; Đồng thời Cục Thống kê Đà Nẵng chưa nhận được tài liệu tập huấn từ Tổng cục Thống kê gửi về.
Mặt khác Cục Thống kê đang phải chuẩn bị Tổng điều tra Cơ sở kinh tế -hành chính sự nghiệp bước 1 (ngày 01 tháng 04 năm 2012)
Vì vậy, Cục Thống kê kính báo dời lịch tập huấn sang tháng 4 (nhờ UBND các quận, huyện thông báo đến các xã, phường về kế hoạch dời lịch tập huấn), và đề nghị các đơn vị chưa gửi danh sách cán bộ tham dự tập huấn, tiếp tục gửi số lượng cán bộ tham dự tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho Cục Thống kê, Cục Thống kê sẽ gửi giấy mời cho các Cơ quan tham dự tập huấn khi có lịch chính thức./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TTra.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
{đã ký}
Phạm Thị Mai phương
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn