(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Kế hoạch công tác thanh tra Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng năm 2012
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 27/03/2012 Lượt xem: 16

Căn cứ Thông báo số 145/TB-TCTK, ngày 31/10/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê về giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2012 cho Cục Thống Kê các tỉnh, thành phố trực thuộc. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2012

Căn cứ Thông báo số 145/TB-TCTK, ngày 31/10/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê về giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2012 cho Cục Thống Kê các tỉnh, thành phố trực thuộc. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2012, cụ thể như sau:

1. Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2012: thực hiện trong tháng 01/2012.

2. Chấp hành nghiêm về nội dung và thời gian của báo cáo thanh tra các tháng: (tháng 11;12/2012, tháng 1,2,4,5,7,8 năm 2012), đảm bảo theo Công văn hướng dẫn số 640/TCTK-TTra: thời gian dự kiến có báo cáo tại Tổng cục vào ngày 9 của các tháng báo cáo.

3. Thực hiện đầy đủ các Báo cáo công tác thanh tra quý I; tháng 6 và 6 tháng đầu năm; tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012; đầy đủ về nội dung, biểu mẫu theo theo Công văn hướng dẫn số 640/TCTK-TTra và thời gian dự kiến có báo cáo tại Tổng cục vào ngày 9 tháng cuối mỗi quý.

4. Báo cáo công tác thanh tra năm 2012: đầy đủ về nội dung theo Công văn hướng dẫn số 640/TCTK-TTra và thời gian dự kiến có báo cáo tại Tổng cục vào ngày ngày 13/10/2012.

5. Thực hiện tốt các Báo cáo quý I, II, III năm 2012 về tình hình thực hiện phòng chống tham nhũng theo Quyết định 469/QĐ-BKH ngày 14/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: thời gian dự kiến có báo cáo tại Tổng cục vào ngày 09 tháng cuối quý báo cáo.

6. Báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược phòng chống tham nhũng năm 2011 theo Kế hoạch 737/KH-TCTK ngày 14/9/2009 của Tổng cục Thống kê: Đã báo cáo trước ngày 09/12/2011.

7. Triển khai và hướng dẫn kê khai, xác minh tài sản, thu nhập theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định 68/2011/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 37 thực hiện trong năm 2012 và gửi báo cáo đủ biểu mẫu và đúng thời gian quy định.

8. Kế hoạch thanh tra thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn, cụ thể:

9. Kế hoạch thanh tra thực hiện 2 phương án cuộc điều tra khác trong năm 2012; cụ thể

STT

Tên cuộc Thanh, kiểm tra

Nội dung Thanh tra

Đơn vị , đối tượng được thanh tra

Thời gian

LL CTV TTra

1

Thanh tra việc thực hiện phương án cuộc điều tra Doanh nghiệp thời điểm 01/3/2012

Công tác tập huấn và điều tra tại cơ sở

Chi Cục Thống kê quận Sơn Trà

Theo phương án điều tra ( Từ tháng 3/2012 và tháng 4/2012 )

Phòng

CN-XD và phòng Thương Mại - giá

Công tác tập huấn và điều tra tại cơ sở

Chi Cục Thống kê quận Liên Chiểu

Theo phương án điều tra (Từ tháng 4/2011 và tháng 5/2011).

Phòng

CN-XD và phòng Thương Mại - giá

2

Thanh tra việc thực hiện PA điều tra LĐVL năm 2012

Công tác tập huấn ghi phiếu điều tra

Phòng

Dân số - Văn xã

Theo phương án điều tra năm 2012

Phòng TC- HC và phòng Tổng hợp

Công tác tổ chức điều tra tại cơ sở.

Chi Cục Thống kê Huyện Hòa Vang

Theo phương án điều tra (Trong tháng 6/2012)

Phòng TC- HC và phòng Dân số - Văn xã

10. Công tác khác:

- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật;

- Công tác xây dựng lực lượng thanh tra năm 2012, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường và sẽ bổ sung lực lượng thanh tra khi Tổng cục hướng dẫn.

- Tổ chức và phối hợp thực hiện với Thanh tra Tổng cục, Thanh tra địa phương để giải quyết tốt các vụ việc liên quan phát sinh xảy ra (nếu có);

- Triển khai tốt công tác tuyên truyền Luật; triển khai thực hiện các văn bản Luật và Nghị định mới ban hành trong năm 2012;

- Tiến hành lưu trữ hồ sơ thanh tra trong năm theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi nội dung đơn vị sẽ báo cáo Thanh tra Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện./.

Nội dung kế hoạc thanh tra

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn