(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 19/08/2008 Lượt xem: 16

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng được quy định theo Quyết định số Số: 55 / QĐ-TCTK ngày ngày 14 tháng 1 năm 2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố Đà Nẵng và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việcv à được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng được quy định theo Quyết định số Số: 171/ QĐ-TCTK ngày ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê (do Đồng chí Nguyễn Bích Lâm ký).

Trích nội dung quyết định như sau:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố Đà Nẵng và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo , chỉ đạo và điều hành của Đảng, Chính quyền thành phố Đà Nẵng và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy đinh của pháp luật.

2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND thành phố giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.

3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, Ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn thành phố cung cấp.

4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi cheos các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

7. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

8. Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê sở, ngành; thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường, thị trấn.

9. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc chấp hành Luật Thống kê của các tổ chứu, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

10. THực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt độn thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thống kê.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chưucs và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất;

1. Cơ quan cục Thống kê gồm có:

• Phòng Tổng hợp;

• Phòng Thống kê Nông nghiệp;

• Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng;

• Phòng Thống kê Thương mại;

• Phòng Thống kê Dân số-Văn xã;

• Phòng Tổ chức - Hành chính;

• Thanh Tra Cục Thống kê.

2. Chi cục Thống kê ở quận, huyện thuộc thành phố (gọi chung là chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê.

Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Chi Cục Thống kê cấp huyện.

Điều 4. Lãnh đạo Cục Thống kê
1. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng và Phó Cục trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định pháp luật.

3. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về toàn bộ các hoạt động của Cục Thống kê; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầ các đơn vị trực thuộc Cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê.

4. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại quyết định này.

2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định 171/QĐ-TCTK ngày 31/3/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn