(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Công bố quyết đinh thanh tra phương án điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (Giai đoạn 1) tại quận Sơn Trà
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 29/03/2012 Lượt xem: 18

Ngày 28/3/2012 Cục Trưởng Cục Thống kê ký quyết định số 38/QĐ-TTra Quyết định về việc Thanh tra thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (Giai đoạn 1)

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38 /QĐ-TTra

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thanh tra thực hiện phương án
Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
(Giai đoạn 1)

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 29 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Kế hoạch Thanh tra số 09/KH-TTra ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm 2012;
Căn cứ nội dung Hướng dẫn số 35/HD-TCTK, ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê về hướng dẫn Thanh tra thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Cục, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, tại Chi Cục Thống kê quận Sơn Trà;

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Trần Văn Vũ, Chánh Thanh tra Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Trưởng Đoàn;

2. Ông: Bùi Hữu Hải, Phó trưởng phòng Thương mại - giá Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, Phó trưởng đoàn;

3. Ông: Trần Hữu Hội, Thống kê viên phòng Thương mại - giá Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, thành viên;

4. Ông: Trần Văn Thông, chuyên viên Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, thành viên;

5. Bà: Hoàng Thị Minh Hiến, Thống kê viên phòng Công nghiệp Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, thành viên;

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra các nội dung:

1. Thanh tra việc rà soát danh sách doanh nghiệp tại Chi Cục Thống kê quận Sơn Trà.

2. Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra của Chi cục Thống kê quận Sơn Trà

- Việc trưng tập điều tra viên và tổ trưởng theo phương án, kế hoạch;

- Thời gian tập huấn; Nội dung tập huấn; Đối tượng tập huấn theo phương án, kế hoạch;

- Việc tham gia tập huấn của Điều tra viên và Tổ trưởng.

3. Hoạt động thu thập thông tin của các điều tra viên

- Kiểm tra chất lượng thông tin ghi trên phiếu điều tra;

- Kiểm tra xem quy trình phỏng vấn, ghi phiếu điều tra của điều tra viên tại đơn vị, doanh nghiệp;

- Phúc tra lại số liệu điều tra viên đã điều tra;

- Tiến độ thực hiện điều tra.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Thương mại - giá, Trưởng phòng Công nghiệp - XD - VĐT Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và Chi Cục Thống kê quận Sơn Trà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- TTra TCTK (để báo cáo);

- TTra TP Đà Nẵng (để báo cáo);
- Lưu VT,TTra Cục

CỤC TRƯỞNG

{đã ký}

Lê Đức Tráng

.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn