(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 29/10/2021 Lượt xem: 10

Ngày 29-10-2021, Tổng cục Thống kê ký ban hành Quyết định số 1051/QĐ-TCTK về việc ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chƣơng trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025.

1. Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chƣơng trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 

2. Phụ lục - CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI/ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 5 NĂM 2021 - 2025

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn