(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Người đăng tin: Trần Thông Ngày đăng tin: 09/08/2022 Lượt xem: 55

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 15/7/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Khối.

Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố về Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhằm giúp cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

- Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên; đồng thời đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ngày 5/8/2022 và ngày 9/8/2022, Chi bộ Cục Thống kê và Công đoàn Cục Thống kê, Công đoàn Trung tâm tin học Thống kê khu vực III tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 25 Đảng viên Chi bộ và 35 quần chúng của cả 2 đơn vị.

Một số hình ảnh của hoạt động 2 đơn vị

Hình ảnh lớp học Nghi quyết do Chi bộ Cục Thống kê Tổ chức ngày 5/8/2022

Hình ảnh Lớp học Nghi quyết đối với quần chúng của 02 đơn vị : Công đoàn Cục Thống kê và Công đoàn Trung tâm Tin học Thống kê khu vực 3 Triển khai ngày 9/8/2022

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn