(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tại thành phố đà nẵng, bài học kinh nghiệm
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 09/11/2012 Lượt xem: 36

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Thực hiện Quyết định số 01/ QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hướng dẫn số 101/ TCTK-TKCN ngày 08/02/2012 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2012 và Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Thực hiện Quyết định số 01/ QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hướng dẫn số 101/ TCTK-TKCN ngày 08/02/2012 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2012 và Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức tiến hành đúng quy định của Trung ương, đảm bảo cả về thời gian, chất lượng.

Bước 1. Triển khai thực hiện công tác rà soát doanh nghiệp trên địa bànTp.Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2012 của Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Hướng dẫn số 101/ TCTK- TCTK ngày 08/02/2012 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát doanh nghiệp. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã tiến hành thực hiện cùng lúc 2 công việc :

(1) Tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ rà soát doanh nghiệp: Thành phố tổ chức tập huấn 01 lớp cho toàn bộ cán bộ công chức Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng với số lượng 57 người ( gồm cả Văn phòng Cục và các Chi cục). Tiếp theo đó, các Chi cục đã tổ chức 7 lớp cho 84 điều tra viên, tổ trưởng điều tra tại 7 quận, huyện. Sau tập huấn, toàn bộ số điều tra viên, tổ trưởng điều tra và cán bộ công chức ngành Thống kê được phân bổ và trực tiếp đến từng doanh nghiệp để thu thập các chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu.

(2) Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2012 của Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Hướng dẫn số 101/ TCTK- TCTK ngày 08/02/2012 của Tổng cục Thống kê về việc rà soát doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngày 06/02/2012, UBND thành phố ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo, rà soát doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2012; trong đó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng, đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Sở Kế hoạch- Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất của thành phố là các thành viên. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp các Sở, Ban, Ngành liên quan và UBND quận, huyện về công tác triển khai rà soát doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đóng thuế, báo cáo thống kê của 3 cơ quan Thuế, Kế hoạch-Đầu tư và Thống kê thống nhất một danh sách trên các địa bàn xã, phường phải rà soát giao cho UBND các quận, huyện chỉ đạo, tổ chức công tác rà soát doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của UBND quận, huyện, việc rà soát doanh nghiệp tiến hành bài bản, đúng tiến độ, kết quả rà soát của các quận, huyện được 3 cơ quan cấp quận, huyện là: Thống kê, Thuế, Kinh tế (Công-Thương) thống nhất xác nhận. Kết quả rà soát phân theo tình trạng doanh nghiệp của quận/ huyện được gửi về Cục Thống kê. Tại thành phố, các Sở, Ban, Ngành liên quan đã đối chiếu số liệu, lọc danh sách có nộp thuế chưa tìm thấy giao UBND quận, huyện triển khai rà soát lần 2 và báo cáo rõ tình trạng; đến ngày 21/3/2012 cả 3 cơ quan Cục Thống kê, Cục Thuế, Sở Kế hoạch- Đầu tư thành phố thống nhất xác nhận số lượng, tình trạng của doanh nghiệp có đến thời điểm 31/12/2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và báo cáo lên Tổng cục Thống kê và UBND thành phố Đà Nẵng.

Qua kết quả rà soát, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có đến thời điểm 31/12/2011 phân theo tình trạng hoạt động của doanh nghiệp như sau: Tổng số doanh nghiệp là: 13.799 doanh nghiệp (DN); Chia ra: Doanh nghiệp thực tế đạng hoạt động: 8.969 DN, Doanh nghiệp đã đăng ký nhưng chưa hoạt động: 345 DN, Doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất- kinh doanh: 408 DN, Doanh nghiệp giải thể, chờ giải thể, sáp nhập: 2.596 DN, Doanh nghiệp không tìm thấy tại địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1.007 DN, Doanh nghiệp thuộc đối tượng khác: 374 DN.

Bước 2, Tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp

1) Công tác chuẩn bị

Ngay sau khi có hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc thành lập ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành ngay việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp theo đúng nội dung, thành phần quy định. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố gồm 10 thành viên, do đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thống kê thành phố làm Phó trưởng ban Thường trực. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra quận, huyện, xã, phường đều do đồng chí Phó chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện làm Phó trưởng ban thường trực. Tiếp đó, Ban Chỉ đạo các xã, phường cũng được thành lập. Các thành phần Ban Chỉ đạo đúng theo quy định Trung ương hướng dẫn.

Để giúp việc cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trong suốt quá trình điều tra, BCĐ thành phố thành lập Tổ thường trực giúp việc gồm 14 thành viên, do đồng chí Phó cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng; đồng chí Trưởng phòng Thống kê Thương mại- Dịch vụ Cục Thống kê làm Tổ phó, trưởng (hoặc phó trưởng phòng) nghiệp vụ làm tổ viên; Các quận/ huyện cũng đều thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện.

Sau khi Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố và các cấp được thành lập, UBND thành phố tổ chức phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công việc chuẩn bị, đảm bảo triển khai cuộc Tổng điều tra đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực các cấp được phân công kiểm tra, giám sát trên tất cả các địa bàn điều tra; Ban Chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai điều tra chi tiết, có biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất phương án Tổng điều tra của Trung ương và Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố đề ra.

Để tăng cường hiệu lực triển khai cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố, ngày 26/3/2012 Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 04 /CT- UBND Về việc triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Kế hoạch số 100/ KH-TĐT về các nội dung công việc và thời gian thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các quận/huyện, phường/ xã tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn mình quản lý.

Tổng điều tra cơ sở kinh tế và hành chính sự nghiệp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm của công tác thống kê nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt, được BCĐ Trung ương chỉ đạo sát sao, nên Ban Chỉ đạo TĐT các cấp tại thành phố hết sức quan tâm và tập trung chỉ đạo, tuyên truyền cho đối tượng điều tra theo các khối, chia làm 2 giai đoạn, để đối tượng điều tra hiểu biết được mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Từ những ngày đầu chuẩn bị Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo thành phố đã có nhiều hoạt động tuyên truyền trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Đài Truyền hình Trung ương ( gồm VTV1 và VTV3). Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo cho các đài báo cử phóng viên bám sát tình hình triển khai Tổng điều tra CSKT-HCSN trên địa bàn, đưa tin tuyên truyền kịp thời hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra. Những ngày sát thời điểm triển khai Tổng điều tra giai đoạn 1 và 2, các phương tiện truyên truyền địa phương liên tục phát tin, bài về Tổng điều tra doanh nghiệp.

Nhiều hình thức tuyên truyền được áp dụng tại thành phố Đà Nẵng như: Các lớp tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra đều có phóng viên báo, đài địa phương tham dự và đưa tin; Mỗi quận/ huyện có xe cổ động, tuyên truyền khắp địa bàn mỗi quận/ huyện; Hệ thống loa truyền thanh quận/ huyện, xã/ phường, tờ rơi, khẩu hiệu, áp phích đều được triển khai trước và trong thời gian đầu các giai đoạn cuộc Tổng điều tra.

Công tác chuẩn bị tài liệu cũng được coi trọng, các loại tài liệu do Trung ương cấp phát Tổ thường trực đã nhận đủ như: Phương án đều tra, Phiếu điều tra, các quy trình, sổ tay hướng dẫn v.v.. được Tổng cục Thống kê giao nhận tại Cục Thống kê; Các loại biểu điều tra, biểu tổng hợp có số lượng ít, thiếu, Cục Thống kê tổ chức in ấn bổ sung đầy đủ về số lượng và nội dung theo quy định; Các loại bảng kê: Kết quả rà soát doanh nghiệp, bảng kê đơn vị hành chính, sự nghiệp, tôn giáo và hộ sản xuất- kinh doanh cá thể. Các loại tài liệu trên Ban Chỉ đạo thành phố đã vận chuyển, cấp phát đầy đủ, kịp thời đến Ban Chỉ đạo các quận/ huyện; Ban Chỉ đạo các quận/ huyện vận chuyển và cấp phát đầy đủ đến Ban Chỉ đạo các xã/ phường, tổ trưởng điều tra và điều tra viên; trước thời điểm triển khai điều tra đã đảm bảo các tổ trưởng và điều tra viên có đầy đủ tài liệu theo quy định.

Ban Chỉ đạo Trung ương ủy nhiệm cho Cục Thống kê mua sắm, cấp phát các loại vật tư, văn phòng phẩm như: Thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên, sổ tay ghi chép, bút bi, bút xóa, túi clear, cặp 3 dây, túi nilông, hộp cát tông đựng phiếu v.v… Cục Thống kê đã mua sắm, cấp phát đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, và kịp thời phục vụ các cuộc họp Ban Chỉ đạo, các lớp tập huấn; cấp cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra và Tổ thường trực các cấp đánh mã, hiệu chỉnh phiếu điều tra theo định mức hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2)Triển khai giai đoạn 1 của Tổng điều tra CSKT-HCSN (điều tra doanh nghiệp)

Căn cứ Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra trung ương và số lượng doanh nghiệp thực tế rà soát tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đã chỉ đạo cụ thể việc trưng tập điều tra viên và tổ trưởng điều tra; yêu cầu điều tra viên và tổ trưởng điều tra phải có sức khỏe, trình độ văn hóa, nhiệt tình, có hiểu biết về nghiệp vụ doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp v.v…Việc trưng tập điều tra viên và tổ trưởng điều tra đã được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, quận thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc vì đây là yếu tố quyết định đến chất lượng số liệu của cuộc Tổng điều tra. Toàn thành phố đã trưng tập 284 điều tra viên và tổ trưởng điều tra (cấp quận/ huyện 214 người, cấp thành phố 70 người), nhìn chung chất lượng điều tra viên và tổ trưởng đều đáp ứng được yêu cầu.

Về tập huấn nghiệp vụ điều tra, Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức 1 lớp tập huấn triển khai nghiệp vụ Tổng điều tra cho các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thường trực thành phố, các giám sát viên, các thành viên của tổ thường trực cấp huyện/ quận và cán bộ công chức thuộc Chi cục Thống kê các quận/huyện với tổng số người tham dự là 60 người trong thời gian 5 ngày. Về tập huấn cho điều tra viên, Ban Chỉ đạo cấp thành phố tập huấn 1 lớp cho điều tra viên gồm 70 người và 8 lớp cho kế toán trưởng doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo các quận/ huyện tổ chức 7 lớp tập huấn cho điều tra viên gồm 214 người. Các hội nghị tập huấn đã quán triệt đầy đủ các quyết định, phương án của BCĐ Trung ương và thành phố, thống nhất nội dung, biện pháp thực hiện, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Đúng thời điểm 01/4/2012 toàn bộ điều tra viên, tổ trưởng điều tra và cán bộ công chức toàn ngành Thống kê thành phố Đà Nẵng đã ra quân triển khai Tổng điều tra khối doanh nghiệp. BCĐ các cấp quy định số phiếu điều tra/điều tra viên/ngày nhằm đảm bảo chất lượng phiếu, những ngày đầu số phiếu giao hạn chế, tổ trưởng và giám sát viên kiểm tra phiếu thu về và hướng dẫn bổ sung, uốn nắn sai sót cho điều tra viên để tiếp tục điều tra theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng phiếu điều tra.

Tổng điều tra khối doanh nghiệp đạt kết quả như sau: Có 8.076 doanh nghiệp thu thập được phiếu 1A/ TĐTKT-DN; và có 345 doanh nghiệp thu thập được phiếu 1C/ TĐTKT-DN. So với số lượng DN đã rà soát, tổng số DN điều tra thu được phiếu đạt 90,41%; giảm 893 doanh nghiệp, chia ra: Số phiếu 1A/TĐTKT-DN đạt 90,04 %; giảm 893 doanh nghiệp; Số phiếu 1C/TĐTKT-DN đạt 100,00 %.

Nguyên nhân của số liệu chênh lệch trên là vào thời điểm rà soát doanh nghiệp, có 8.969 đang hoạt động sản xuất- kinh doanh, nhưng đến khi điều tra thực tế, có nhiều doanh nghiệp không điều tra thu thập được phiếu là do: Đã giải thể; chuyển khỏi địa chỉ khi rà soát; phát hiện nhiều doanh nghiệp trước thời điểm 01/01/2012 nhưng chưa hoạt động SX- KD; khi rà soát, điều tra viên nhầm lẫn ghi chép: 1 số doanh nghiệp mới đưa vào SX- KD sau 01/01/2012 (trước thời điểm rà sóat) đã được đưa vào sản xuất- kinh doanh trước thời điểm 01/01/2012, nên số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động của kết quả rà soát cao hơn. Cũng do đó số lượng DN đã đăng ký nhưng chưa hoạt động SX- KD tăng lên v.v….

3) Triển khai giai đoạn 2 của Tổng điều tra CSKT-HCSN (điều tra các cơ sở kinh tế, tôn giáo và cá thể)

Căn cứ danh sách nền từ cuộc Tổng điều tra 2007, và các tài liệu hồ sơ hành chính liên quan, Ban chỉ đạo thành phố quán triệt thời gian quy định lập danh sách phải hoàn thành.

Từ ngày 10/5/2012, Ban Chỉ đạo thành phố đã trưng tập 240 người và tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ; trong đó: Tại thành phố tập huấn 1 lớp cho 14 giảng viên quận/ huyện; tại các quận/ huyện tập huấn 7 lớp cho 226 điều tra viên. Các Hội nghị tập huấn đảm bảo thời gian và chất lượng điều tra viên rà soát đạt yêu cầu.

Qua gần 1 tháng điều tra rà soát, công tác lập bảng kê hoàn thành và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương đúng thời gian quy định. Số lượng cơ sở lập bảng kê thu được:

a/ Tổng số hộ sản xuất- kinh doanh cá thể phải điều tra các loại phiếu: 66.212 hộ

Chia ra: Số hộ SX- KD cá thể phải điều tra phiếu số 2 là: 54.052 hộ; Số hộ điều tra các loại phiếu mẫu: 2.152 hộ; Số lượng hộ SX-KD cá thể không thực hiện phiếu điều tra: 10.008 hộ

b/ Số cơ sở điều tra các loại phiếu số 3 (trừ phiếu 3B) là: 1.148 đơn vị

c/ Số cơ sở điều tra phiếu 03B/ TĐTKT-CS : 07 cơ sở

d/ Số cơ sở điều tra phiếu 4/ TĐTKT-TG : 220 cơ sở

Triển khai điều tra giai đoạn 2, toàn thành phố đã trưng tập 1.150 điều tra viên và tổ trưởng điều tra; tổ chức 21 lớp tập huấn, trong đó: Cấp thành phố tập huấn 1 lớp điều tra cơ sở mẫu, có 69 điều tra viên; Cấp quận/ huyện tập huấn 13 lớp điều tra viên với 803 người và 7 lớp dành cho tổ trưởng với 278 người. Nhìn chung chất lượng điều tra viên đảm bảo cả về sức khỏe, có trình độ hiểu biết về chuyên môn và quen thuộc địa bàn điều tra.

Đúng thời điểm 01/7 toàn bộ các địa bàn điều tra đều triển khai ra quân Tổng điều tra đúng quy định; nhiều quận/ huyện, xã/ phường tổ chức Lễ ra quân long trọng. Sau hơn 1 tháng triển khai thu thập thông tin, số lượng các loại phiếu điều tra thu thập được như sau:

a) Tổng số hộ cá thể điều tra thu được phiếu là: 55.455 hộ;

Chia ra: Số hộ SX- KD cá thể phải điều tra các loại phiếu số 2 : 53.360 hộ; giảm 749 hộ, tương đương -1,39%; Số hộ điều tra các loại phiếu mẫu: 2.095; giảm 57 hộ, tương đương giảm 2,64%; Số hộ không điều tra phiếu : 10.712 hộ; tăng 704 hộ; tương đương +7,50%

b) Số cơ sở điều tra các loại phiếu số 3 ( trừ phiếu 3 B ) : 1.084 đơn vị

c) Số cơ sở điều tra phiếu 03B/ TĐTKT-CS : 07 cơ sở

d) Số cơ sở điều tra phiếu 4/ TĐTKT-TG : 221 cơ sở

Nguyên nhân các loại phiếu điều tra thu thập được của hộ sản xuất - kinh doanh cá thể chênh lệch với số hộ khi lập danh sách là: Nhiều hộ không thuộc đối tượng thực hiện phiếu điều tra nhưng lập danh sách bị nhầm lẫn (là hộ thuộc đối tượng thực hiện điều tra phiếu); Nhiều hộ đã nghỉ SX-KD so với thời điểm lập danh sách; Nhiều hộ bị mất mẫu (phiếu điều tra mẫu) nhưng tại địa phương không có họ cùng ngành SX- KD để thay thế mẫu

Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra trong tổ chức Tổng điều tra tại Đà Nẵng

Toàn bộ các lớp tập huấn điều tra viên, tổ trưởng điều tra đều được Ban Chỉ đạo thành phố cử giám sát viên và thanh tra Cục Thống kê giám sát trực tiếp trong suốt quá trình tập huấn.

Trong thời gian triển khai thu thập thông tin, Ban Chỉ đạo các cấp đã cử 190 lượt cán bộ giám sát viên và thanh tra (thành phố: 116 lượt, các quận/ huyện: 74 lượt) đến trực tiếp kiểm tra, giám sát điều tra viên để uốn nắn, sửa chữa kịp thời, giải thích những vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ. Lực lượng kiểm tra, giám sát phát hiện, uốn nắn những lỗi thường gặp là: Logic của thông tin giám đốc doanh nghiệp với chỉ tiêu lao động có đến thời điểm 31/12/2011; logic giữa chỉ tiêu 13 (tài sản và nguồn vốn) và chỉ tiêu 17 (vốn đầu tư thực hiện năm 2011) của phiếu số 1A/TĐTKT-DN; sản phẩm công nghiệp (Phiếu 1A.2) nhiều sản phẩm có mã sản phẩm nhưng điều tra viên chỉ ghi bằng giá trị; một số chỉ tiêu của phiếu số 1A.7 thường mắc lỗi lượt khách, ngày khách phục vụ; mâu thuẩn giữa doanh thu và sản lượng vận tải; giữa tổng trọng tải phương tiện và khối lượng vận chuyển, luân chuyển,….

Ban Chỉ đạo các cấp đã cử 263 lượt cán bộ giám sát, thanh tra thực tế tại cơ sở điều tra viên đang tiến hành thu thập thông tin (cấp thành phố 168 lượt, cấp quận/ huyện 115 lượt) để uốn nắn, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra, nhất là giai đoạn đầu của Tổng điều tra. Trong quá trình kiểm tra, giám sát đã phát hiện những lỗi điều tra viên thường gặp là: Phiếu số 2: Ngành sản xuất kinh doanh - diễn giải thiếu cụ thể; Không đúng logit thông tin của người đứng đầu cơ sở với chỉ tiêu số 8 (lao động của cơ sở). Phiếu số 2A: Sản phẩm công nghiệp - nhiều sản phẩm có mã sản phẩm nhưng điều tra viên chỉ ghi bằng giá trị. Phiếu số 2B:Mâu thuẩn giữa doanh thu với sản lượng vận chuyển, luân chuyển hàng hóa, hành khách,…

Công tác nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra

Mỗi một giai đoạn, tổ Thường trực thành phố tổ chức 2 lần kiểm tra nghiệm thu, bàn giao đối với Tổ Thường trực các quận/ huyện. (1) Kiểm tra nghiệm thu sơ bộ : Mục đích để phát hiện những thiếu sót của các loại phiếu điều tra; nhất là những lỗi sai có tính logic. (2) Kiểm tra nghiệm thu, bàn giao chính thức. Kiểm tra số lượng và kiểm tra chất lượng phiếu điều tra theo đúng Hướng dẫn số 21/HD về qui trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 ngày 01/8/2012 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Tuần tự, các bước công tác nghiệm thu, bàn giao khối doanh nghiệp như sau: (1) Kiểm tra số lượng từng phiếu điều tra thu được; (2) Kiểm tra chất lượng 100% các loại phiếu; (3) Kiểm tra tình trạng số doanh nghiệp không điều tra thu được phiếu.

Đối với khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo: (1) Kiểm tra số lượng phiếu điều tra thu được; (2) Kiểm tra 100% chất lượng phiếu.

Đối với hộ sản xuất kinh doanh cá thể: (1) Kiểm tra số lượng từng loại phiếu; (2) Giải thích những hộ điều tra mẫu nhưng mất mẫu: mẫu bổ sung được và không thể bổ sung được; (3) Kiểm tra 100% chất lượng phiếu.

ĐÁNH GIÁ CHUNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thành phố Đà Nẵng đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc của cuộc Tổng điều tra, kết quả nghiệm thu của BCĐ Trung ương đánh giá chung loại giỏi. Các công tác của Tổng điều tra đã hoàn thành như: (1) Hoàn thành công tác nhập tin các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp. (2) Hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu, bàn giao các loại phiếu điều tra giai đoạn 2 giữa cấp xã/ phường với cấp quận/ huyện; giữa cấp quận/ huyện với cấp thành phố. (3) Hoàn thành công tác tổng hợp nhanh và đang kiểm tra rà soát để hoàn chỉnh việc giải trình tình trạng sản xuất- kinh doanh của khối doanh nghiệp. (4) Chuẩn bị đủ điều kiện nhập tin các loại phiếu Tổng điều tra giai đoạn 2 (chờ chương trình nhập Trung ương gửi về).

Nhìn lại, trong quá trình triển khai thu thập phiếu có những khó khăn nhất định là: Thời điểm điều tra trong bối cảnh kinh tế suy thoái, doanh nghiệp cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong 6 tháng đầu năm 2012 có nhiều biến động, tư tưởng nhiều chủ doanh nghiệp thiếu ổn định, nhất là những địa phương có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ như Đà Nẵng, nên số doanh nghiệp điều tra thu được phiếu thấp hơn so với số lượng doanh nghiệp thực tế đang hoạt động ở thời điểm rà soát; có nhiều doanh nghiệp thiếu hợp tác nên điều tra viên phải đến nhiều lần, thậm chí thanh tra thống kê phải vào cuộc, làm tốn kém thời gian. Mặt khác, nội dung chỉ tiêu của các loại phiếu điều tra nhiều, phức tạp, khó thu thập nên nhiều số liệu cần phải bổ sung, sửa chữa để hoàn chỉnh

Thành tích đạt được qua kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế và HCSN tại Đà Nẵng có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, trong quá trình tổ chức triển khai Tổng điều tra đã được Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Trung ương thường xuyên chỉ đạo, giám sát; được Lãnh đạo thành phố và Lãnh đạo các quận/ huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; và các Ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, có sự thống nhất cao; cùng với cố gắng, nổ lực của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực các cấp, cán bộ công chức toàn ngành thống kê tại thành phố Đà Nẵng nên công tác triển khai thực hiện các bước đúng quy trình theo quy định của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.

Hai là, công tác tuyên truyền Tổng điều tra rất coi trọng, Ban Chỉ đạo TĐT tại thành phố Đà Nẵng với sự năng động, sáng tạo, đã chỉ đạo sát các ngành, các cấp, các cơ quan truyền thông triển khai đầy đủ theo kế hoạch của Trung ương trên địa bàn thành phố, nhờ vậy các đối tượng điều tra và những người làm công tác thống kê- kế toán tại cơ sở nắm rõ trách nhiệm và quyền lợi khi chấp hành báo cáo điều tra.

Ba là, công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra đúng nguyên tắc, lựa chọn đúng đối tượng, được tập huấn bài bản, có thực hành bài tập khi tập huấn, sửa chữa uốn lắn kịp thời ngay những ngày đầu điều tra. Kinh phí trả công điều tra viên được công bố công khai, giám sát chi trả đúng quy định, không để chênh lệch giữa các địa bàn của các BCĐ cấp quận,huyện khác nhau quản lý.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tích cực và thường xuyên; thanh tra Cục vào cuộc tại những địa điểm nóng không hợp tác báo cáo thống kê, phổ biến tuyên truyền Luật thống kê kịp thời đến các đối tượng, nên đã hạn chế đến mức thấp nhất số lỗi mắc phải của điều tra viên, cũng như đảm bảo thu phiếu đạt tỷ lệ cao nhất theo danh sách đã rà soát.

Đến nay có thể cơ bản kết luận cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế và HCSN tại Đà Nẵng đã thành công, thành quả đó là cả sự đóng góp rất lớn của các BCĐ Tổng điều tra CSKT-HCSN các cấp, của tập thể điều tra viên và các cơ sở và cá nhân thuộc đối tượng điều tra./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn