(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Quy chế thi đua khen thưởng Cục Thống kê Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 15/11/2012 Lượt xem: 39

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TCTK ngày 14/01/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng của ngành Thống kê theo Quyết định số 718/QĐ-TCTK ngày 02/11/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Cục Thống kê Đà Nẵng,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Cục Thống kê Đà Nẵng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/QĐ-CTK ngày 09/12/2009 của Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng.
Điều 3. Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thanh tra Cục, Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê quận, huyện và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn