(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chỉ thị 06/CT-UBND về thực hiện chiến lược phát triển thống kê việt nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố đà nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/06/2013 Lượt xem: 14

Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của UBND TP Đà Nẵng về thực hiện chiến lược phát triển thống kê việt nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố đà nẵng.

Nhằm đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/ tháng 01 năm 2011 về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm các nội dung sau:

- Hệ thống chỉ tiêu quốc gia theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ tiêu và hệ thống biểu mẫu báo cáo theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hình thành Hệ thống thông tin thống kê Nhà nước tập trung, đồng bộ và thống nhất, có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê tại Thành phố Đà Nẵng; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê vi mô, cơ sở dữ liệu hệ thống Bảng danh mục, phân loại; chuẩn hóa hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, tiến tới hoàn thành việc xây dựng Hệ thống phổ biến dữ liệu chung thống kê kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp, thực hiện báo cáo thống kê theo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và phải đảm bảo theo đúng nội dung của chế độ báo cáo đã được quy định theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT gửi báo cáo cho Bộ, Ngành chủ quản và đồng thời gửi cho Cục Thống kê để tổng hợp và công bố chung thông tin thống kê trên địa bàn thành phố.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và thực hiện báo cáo thống kê cho Sở, Ban, Ngành và đồng thời gửi cho Chi Cục Thống kê cùng cấp để tổng hợp và công bố chung;

b) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai phổ biến Luật thống kê cho các doanh nghiệp mới; chỉ đạo Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê các quận, huyện theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn, báo cáo với UBND thành phố và Cục Thống kê thành phố.

3. Chủ tịch UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu cấp xã, báo cáo UBND các quận, huyện và đồng thời gửi cho Chi Cục Thống kê quận, huyện để tổng hợp và công bố chung.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm là đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp số liệu, thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định tại đơn vị, có văn bản cử cán bộ gửi về Cục Thống kê để phối hợp triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

5. Đối với các cuộc điều tra hoặc các đề án, chương trình có nội dung điều tra được UBND thành phố giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các đơn vị trên có trách nhiệm xây dựng phương án điều tra, gửi Cục Thống kê thành phố để thẩm định phương án, phương pháp thống kê nhằm đảm bảo chất lượng điều tra do các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện.

6. Giám đốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp, Tổ chức hiệp hội, Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm báo cáo tài chính và báo cáo thống kê định kỳ, thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin theo yêu cầu của các cuộc điều tra trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng:

a) Có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình hành động của Chiến lược Thống kê Việt Nam, bao gồm các nội dung cụ thể sau: Chương trình hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê; Chương trình tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế; Chương trình đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê đầu vào; Chương trình đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê; Chương trình đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thống kê; Chương trình phát triển nhân lực làm công tác thống kê; Chương trình mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; Chương trình tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê.

b) Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thống kê, góp phần tạo lập Hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố.

9. Cục trưởng Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, chỉ đạo Chi cục Thống kê cấp quận, huyện thống nhất nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu, thực hiện tổng hợp chung, công bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ các cơ quan, lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp ở thành phố Đà Nẵng cũng như các đối tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Tải file

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn