(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

V/v soạn thảo tài liệu (biểu mẫu và giải thích biểu mẫu) cho việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã.
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 05/08/2013 Lượt xem: 12

Công văn gửi các sở ban ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng V/v soạn thảo tài liệu (biểu mẫu và giải thích biểu mẫu) cho việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã

Kính gửi: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐ ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.
Đến nay, Bộ KHĐT đã ban hành Hệ thống biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Theo tinh thần Công văn số 373/TCTK-PPCĐ ngày 29/5/2013 của Tổng cục Thống kê, Hệ thống biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê dùng để thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã gọi tắt là Chế độ báo cáo thống kê cấp huyện, cấp xã sẽ do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Chế độ báo cáo.
Vì vậy, để có Chế độ báo cáo thống kê cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành, Cục Thống kê đề nghị các Sở, Ban, ngành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, xã (cấp huyện 80 chỉ tiêu; cấp xã 24 chỉ tiêu) và biểu mẫu hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê của các Bộ, Ngành và Hệ thống biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh; tiến hành Dự thảo (biểu mẫu và giải thích biểu mẫu) cho việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã theo ngành, lĩnh vực phụ trách.
Tài liệu (biểu mẫu và giải thích biểu mẫu) cho việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã do các Sở, Ban ngành soạn thảo đề nghị gửi về Cục Thống kê trước ngày 20/7/2013 để thẩm định và tổng hợp trước khi trình UBND thành phố ký Quyết định ban hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về phòng Thanh tra - Phương pháp chế độ, Cục Thống kê (số điện thoại 0511 3573576) hoặc email: thanhtradna@gso.gov.vn
Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
- Như trên; {Đã ký}
- Lưu VT, T.Tra-PPCĐ.
Lê Đức Tráng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn