(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cuối năm 2013
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/11/2013 Lượt xem: 28

Công văn số 508/CTK-TTra V/v Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2013

Kính gửi:

- Trưởng các Phòng Nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục;
- Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê các quận, huyện.

Theo Chương trình công tác của Tổng cục Thống kê, Cục thống kê các tỉnh lập hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Tổng cục Thống kê trước ngày 15/11/2013, Cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Báo cáo kết quả thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2013

Căn cứ vào Quy chế Thi đua khen thưởng ngành thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-TCTK ngày 02/11/2011 của Tổng cục Thống kê và Quy chế Thi đua khen thưởng Cục Thống kê Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-CTK ngày 24/05/2013 của Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, các phòng Nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục và Chi cục Thống kê quận, huyện (tập thể, đơn vị) tiến hành Tổng kết phong trào thi đua, bình xét và đề nghị khen thưởng công tác năm 2013.

Việc xem xét các danh hiệu thi đua khen thưởng cuối năm cần phải dựa vào kết quả đăng ký từ đầu năm, kết quả thực hiện theo kế hoạch; đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn của tập thể, cá nhân để xem xét và đề nghị khen thưởng đảm bảo công bằng, công khai theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, đối tượng được khen thưởng phải có tác dụng nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

Hồ sơ và thủ tục đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng công tác năm theo mẫu phụ lục số 04. Số lượng 01 bản.

+ Trích Biên bản cuộc họp của tập thể, đơn vị theo phụ lục số 05. Tất cả nội dung cuộc họp bình xét cho các danh hiệu và hình thức khen thưởng cần ghi rõ kết quả bỏ phiếu cho tập thể và từng cá nhân. Số lượng 01 bản.

+ Gửi toàn bộ các Biểu điểm đánh giá cuối năm 2013 của tập thể và các cá nhân (Chuyên viên trở xuống Phụ lục 15, Lãnh đạo Phụ lục 14) (Số lượng: 1 bản/1 tập thể hoặc cá nhân)

+ Danh sách cán bộ công chức, tập thể đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng xét tặng danh hiệu: Tập thể và cá nhân “ Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua”, “Giấy khen Cục trưởng” lập theo nội dung Phụ lục số 06. Số lượng 01 bản.

+ Danh sách cán bộ công chức, tập thể đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng xét hình thức khen cao trình Tổng Cục Thống kê lập theo nội dung Phụ lục số 07. Số lượng 1 bản.

+ Báo cáo thành tích tập thể nếu đề nghị xét danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Số lượng 3 bản).

+ Báo cáo thành tích cá nhân nếu đề nghị “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Số lượng 1 bản).

+ Một số lưu ý:

Chiến sĩ thi đua cở sở phải có báo cáo sáng kiến được áp dụng; đề tài,...thực hiện có chất lượng hoặc cá nhân lãnh đạo của tập thể dẫn đầu khối thi đua của Ngành.

Báo cáo thành tích (BCTT) của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Bộ gồm 03 bản – viết ngắn gọn 03 trang;

BCTT của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Chính phủ (cờ thi đua chính phủ, Bằng khen của chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc) gồm 04 bản và từ 04 – 05 trang;

Báo cáo thành tích của mỗi tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Chủ tịch nước (Huân chương các loại) gồm: 06 bản – Từ 04 – 05 trang.

Đối với báo cáo thành tích đề nghị khen cao từ cấp chính phủ trở lên, phải có phần xác nhận của đơn vị quản lý cấp trên (Bộ kế hoạch đầu tư).

Tất cả hồ sơ và thủ tục đề nghị khen thưởng năm 2013 của các tập thể, cá nhân gửi về Cục trước ngày 15/11/2013.

2. Báo cáo kết quả chấm điểm thi đua năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014 cho Chi cục Thống kê quận, huyện.

- Quy định thời điểm kết thúc Kế hoạch công tác năm 2013 đối với Chi cục Thống kê quận, huyện vào ngày 31/10/2013, những báo cáo từ ngày 01/11/2013 sẽ tính vào kế hoạch năm 2014.

- Để Chi cục Thống kê các quận, huyện có cơ sở đánh giá xếp loại đề nghị khen thưởng cuối năm 2013. Căn cứ vào kế hoạch công tác được giao cho quận, huyện theo Thông báo số 467/TB-CTK, ngày 24/12/2012 của Cục trưởng, các phòng Nghiệp vụ Cục tiến hành đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác, chấm điểm thi đua năm 2013 cho các quận, huyện. Sau khi các phòng nghiệp vụ Thống nhất kết quả chấm điểm thi đua đối với chi Cục, Các phòng nghiệp vụ gửi kết quả chấm điểm thi đua về thường trực hội đồng thi đua Cục (qua thanh tra Cục). Nội dung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác và điểm thi đua của quận, huyện cần nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong các báo cáo, cuộc điều tra của các chuyên ngành để giúp cho Chi cục Thống kê các quận, huyện rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong kế hoạch năm 2014.

- Khi có Kế hoạch công tác, điểm thi đua năm 2014 của Tổng cục Thống kê và công tác phục vụ địa phương các phòng Nghiệp vụ Cục dự thảo kế hoạch công tác, điểm thi đua cho Chi cục Thống kê quận, huyện và gửi bộ phận Thanh Tra Cục để tổng hợp và trình Cục trưởng ban hành kế hoạch công tác năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc.

- Khi có Chương trình kế hoạch công tác năm 2014 và Công văn phát động phong trào thi đua năm 2014, các đơn vị lập bản đăng ký thi đua theo Phụ lục 03 và gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Cục thông qua bộ phận Thanh tra Cục để làm cơ sở xét thi đua trong năm tiếp theo.

3. Hình thức gửi báo cáo: Công văn và các biểu mẫu hướng dẫn về công tác khen thưởng năm 2013 của Cục Thống được đăng tải trên trang Web http://www.cucthongke.danang.gov.vn tại chuyên mục Thanh tra.

Các hồ sơ xét duyệt thi đua, kết quả chấm điểm, bình bầu thi đua của các đơn vị gửi bằng văn bản về Thanh tra Cục, đồng thời gửi toàn bộ tập tin theo địa chỉ mail thanhtradna@gso.gov.vn nhằm thuận lợi trong công tác tổng hợp.

Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian và đủ hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tổng cục, đề nghị Trưởng các phòng Nghiệp vụ; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê quận, huyện, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên và kịp thời gửi kết quả về Cục Thống kê (Thanh Tra Cục) đúng thời gian quy định./.

<<<< Các phụ lục hướng dẫn >>>

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn