(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Đề án vị trí việc làm Cục Thống kê Đà Nẵng
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 07/04/2014 Lượt xem: 27

Danh mục tài liệu xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cục Thống kê để giúp các đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu, Ban Đề án Cục Thống kê liệt kê các tài liệu gửi theo đường Công văn; trên trang Website và thư điện tử của Cục và các đơn vi

DANH MỤC TÀI LIỆU
Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cục Thống kê

Để giúp các đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu, Ban Đề án Cục Thống kê liệt kê các tài liệu gửi theo đường Công văn; trên trang Website và thư điện tử của Cục và các đơn vi cụ thể:

A/ .Tài liệu gửi theo đường Công văn: gồm có:

1. Quyết định số 14/QĐ-CTK, 28/3/2014 về Thành lập Tổ xây dựng Đề án vị trí việc làm Cục Thống kê;

2. Kế hoạch số 99/KH-CTK, 28/3/2014, về Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm Cục Thống kê;

3. Hệ thống biểu mẫu kê khai: gồm

3.1 .Mẫu kê khai của cá nhân: ( Tất cả các cá nhân phải kê khai)

+ Phiếu số 01/BCĐ: Phiếu điều tra công việc cá nhân ( Cột 1: ước tính thời gian theo giờ làm việc cả năm)

+ Phụ lục số 1A: Thống kê công việc cá nhân (Cột 1: ước tính thời gian làm việc theo số phần trăm (%))

3.2 .Mẫu các đơn vị kê khai : ( Phòng và Chi cục Thống kê phải kê khai)

+ Phụ lục số 1B: Thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

+ Phụ lục số 2: Phân nhóm công việc tại đơn vị;

+ Phụ lục số 3: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng công việc của đơn vị;

+ Phụ lục số 4: Danh mục vị trí Việt làm tại đơn vị;

+ Phụ lục số 5: Bản mô tả công việc của vị trí việc làm tại đơn vị;

+ Phụ lục số 6: Khung năng lực của từng vị trí việc làm tại đơn vị;

+ Phụ lục số 7: Tóm tắt Đề cương Đề án việc làm tại đơn vị; (tối đa 4 trang giấy A4).

4. Tài liệu tham khảo ( tên của các công việc…7 trang);

5. Tài liệu tham khảo bảng nhóm công việc (01 trang);

6. Tài liệu tham khảo Cây danh mục sản phẩm hoạt động (01 trang);

7. Tài liệu dùng để tham khảo: Nội dung ghi trong các phiếu (Phiếu điều tra 01/BCĐ; Phụ lục số 1A ): Đơn vị cấp phòng (dùng để tham khảo):

+ Phiếu của Trưởng phòng kê khai 2 phiếu: (Phiếu điều tra 01/BCĐ và Phụ lục số 1A):

+ Phiếu của Chuyên viên kê khai 2 phiếu: (Phiếu điều tra 01/BCĐ và Phụ lục số 1A):

B/ .Tài liệu đăng gửi tại Websiteb Cục Thống kê : www.ctk.danang.gov.vn. Và thư điện tử của Cục và các đơn vị:

Ngoài tài liệu ở mục A đã gửi theo đường Công văn, Ban đề án sẽ gửi các tài liệu liên quan khác trên trang Websiteb Cục Thống kê: www.ctk.danang.gov.vn. Và thư điện tử …@gso.gov.vn của Cục và các Chi cục, để các đơn vị tham khảo. Cụ thể:

1. Các văn bản pháp lý của Tổng cục Thống kê, Bộ, Chính phủ:

+ Nghi định số: 36/2013/NĐ-CP, ngày 22 tháng 04 năm 2013,của chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV, ngày 12 tháng 11năm 2008, của Bộ Nội vụ về Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BNV, ngày 25 tháng 6 năm 2013, của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013 về về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

2. Các ví dụ để tham khảo ghi nội dung kê khai của cá nhân và đơn vị từ phụ lục số 1A đến Phụ lục số 7,

C. Những lưu ý:

- Trên cơ sở kế hoạch công tác được Tổng cục, Cục giao năm 2013 và kế hoạch công tác phục vụ địa phương và thực tế phát sinh các nhiệm vụ khác trong năm 2013; các cá nhân hồi tưởng và kê khai tất cả những công việc thực tế đã hoàn thành trong năm;

- Đơn vị dùng file mẫu trống đã gửi điền nội dung những công việc thực tế đã hoàn thành trong năm 2013. Yêu cầu người khai ký tên, thủ trưởng cơ quan trực tiếp ký đóng dấu; cấp trưởng ký xác nhận cho cấp phó và ngược lại. Trường hợp đơn vị chỉ có 1 lãnh đạo thì thủ trưởng cấp trên trực tiếp sẽ ký đóng dấu xác nhận vào phiếu.

-Tất cả phiếu, file tài liệu của các cá nhân, đơn vị được gửi về Tổng cục Thống kê, nếu đơn vị kê khai không đạt yêu cầu, đề nghị phải kê khai lại.

-Thời gian và số lượng tài liệu cần gửi về Cục theo đúng nội dung ghi trong Kế hoạch 99/KH-CTK của Cục.

- Ngoài việc nhận các văn bản bằng giấy, Cục Thống kê sẽ nhận các file tài liệu tại địa chỉ thư điện tử : danang@gso.gov.vn

BAN XâY DỰNG ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CUC THỐNG KÊ ĐÀ NẴNG

<<Toàn bộ hồ sơ tham khảo>>

Biểu mẫu kê khai đối với cá nhân

Danh mục vị trí việc làm

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn