(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 11 năm 2014
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 16/01/2015 Lượt xem: 18

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 11 năm 2014 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

1. Công nghiệp

* Chính thức tháng 10/2014, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 12,66% so với cùng kỳ năm trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2014 ước giảm 2,05% so với tháng trước.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2014 tăng 11,09% so với cùng kỳ năm 2013.

* Dự ước công nghiệp tháng 11 ước tính chỉ số IIP công nghiệp bằng 100,69% so với tháng trước. Dự ước IIP tháng 11 năm 2014 tăng 10,85% so cùng kỳ năm 2013.

Ước tính IIP công nghiệp 11 tháng đầu năm 2014 tăng 10,98% so với cùng kỳ. Nhìn chung sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm so với cùng kỳ có tốc độ tăng trưởng khả quan, bình quân hàng tháng mức tăng 10%. Một số doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá như: Công ty CP sản xuất thương mại Hữu nghị (giày Hữu nghị) có sản phẩm giày tăng 50,81%, công ty Matrix Việt Nam sản xuất đồ chơi trẻ em tăng 43.87%, công ty Dược DANAPHA, Công ty công trình đô thị (khai thác đá xây dựng), các doanh nghiệp sản xuất bê tông tươi như: Công ty cổ phần Bê tông Đăng Hải, Công ty cổ phần Pacific Dinco, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phước Yên, Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân…Bên cạnh đó một số doanh nghiệp trong tháng 11 có tốc độ tăng trưởng chậm như: Công ty TNHH sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nhật, Công ty TNHH điện tử Việt Hoa …

2. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm Vụ Hè Thu (Vụ Mùa) năm 2014 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là: lúa 2.523 ha, ngô 140 ha, khoai lang 137 ha, rau, đậu 488 ha, cây hoa 71 ha. Đến nay, sản xuất lúa thu hoạch vụ Mùa đã hoàn thành, năng suất đạt 59,4 tạ/ha, tăng 5,65 tạ/ha (tăng 10,5%) so với vụ Mùa năm 2013

* Chăn nuôi: Đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 1.908con, giảm 0,26% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng bò 16.086 con, tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 70.990 con, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2013;

+ Tổng đàn gia cầm 449,8 ngàn con, tăng 0,29% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó: đàn gà 389 ngàn con, tăng 2,37% so với cùng kỳ.

Lâm nghiệp

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 11 tháng đầu năm 2014 ước đạt 19.850 m3, bằng 96,88% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác 11 tháng đầu năm 2014 ước đạt 86,5 Ster, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước.

Thủy sản

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 11/2014 ước đạt 2.985 tấn, tăng 22,89% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 11 tháng đầu năm 2014 ước đạt 32.160 tấn, tăng 2,46% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó sản lượng khai thác đạt 31.418 tấn, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn khá thuận lợi, đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 471,1 ha, bằng 97,23% so với cùng kỳ năm 2013. Sản lượng nuôi trồng tính đến tháng 11/2014 ước đạt 742,3 tấn, tăng 8,33% so với cùng kỳ năm 2013.

Thực hiện vốn đầu tư

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 11tháng năm 2014 thực hiện được 3.872.615 triệu đồng, giảm 18,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 3.781.086 triệu đồng chiếm 97,64%, giảm 19,57% so với cùng kỳ 2013; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 91.529 triệu đồng chiếm 2,36%, tăng 83,31% so với cùng kỳ năm 2013.

Vận tải hàng hóa, hành khách

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ vận tải tháng 11 năm 2014 ước đạt 506,6 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ năm 2013; và tăng 8,46% so với tháng trước. Ước tính khối lượng luân chuyển hành khách tháng 11/2014 đạt 107,6 triệu Hk.km, tăng 1,3% so cùng kỳ 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 307,8 triệu T.km, tăng 8,7% so cùng kỳ năm 2013.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành vận tải ước đạt 5.964,5 tỷ đồng, tăng 8,99% so cùng kỳ năm 2013. Khối lượng luân chuyển hành khách đạt 1.151,8 triệu Hk.km, tăng 4,85% so với cùng kỳ năm 2013; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 2.565 triệu T.km, tăng 5,58% so cùng kỳ năm 2013.

* Hàng hoá thông qua cảng Dự tính 11 tháng đầu năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 5.324 nghìn tấn, tăng 16,42% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó: hàng xuất khẩu đạt 1.993 nghìn tấn, bằng 94,62% so với cùng kỳ năm 2013; hàng nhập khẩu đạt 1.415 nghìn tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ; hàng nội địa đạt 1.915 nghìn tấn, tăng 57,24% so với cùng kỳ; hàng Container ước đạt 2.634 nghìn tấn, tăng 35,75% so với cùng kỳ năm 2013.

Thương mại

a, Lưu chuyển hàng hoá

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 11/2014 đạt 5.123 tỷ đồng, tăng 2,83% so tháng trước và tăng 25,04% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 57.294 tỷ đồng, tăng 18,19% so cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá thì chỉ tăng 16,33%).

Trong tổng mức bán lẻ 11 tháng đầu năm 2014, so với cùng kỳ năm trước: Nhóm thương nghiệp tăng 14,25%; Nhóm khách sạn, nhà hàng tăng 32,55%; du lịch tăng 34,3% so cùng kỳ; dịch vụ tăng 18,9%.

* Hoạt động khách sạn nhà hàng, du lịch, lữ hành

Ngành ăn uống: Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành ăn uống 6.515 tỷ đồng, tăng 24,12% so với cùng kỳ năm 2013.

Ngành lữ hành và khách sạn: Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2014, doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước đạt 3.960tỷ đồng, tăng 49,71% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng lượt khách phục vụ 11 tháng đầu năm 2014 là 2.929 nghìn lượt, trong đó: lượt khách lữ hành là 215 nghìn lượt khách, bằng 98,35% so cùng kỳ năm trước, lượt khách lưu trú là 2.714 nghìn lượt khách, tăng 9,81% so cùng kỳ năm 2013.

b, Về ngoại thương

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 năm 2014 của TP Đà Nẵng đạt 102,5 triệu USD, tăng 2,44% so tháng trước, và tăng 10,31% so cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.022,3 triệu USD, tăng 9,56% so với cùng kỳ năm 2013.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 11/2014 đạt 92,2 triệu USD tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước và tăng 3,28% so tháng trước.

Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.003,6 triệu USD tăng 8,06% so cùng kỳ năm 2013. Mặt hàng nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2014 tăng chủ yếu ở các mặt hàng sau: tân dược tăng 25,39%; bột mỳ tăng 28,99%; chất dẻo tăng 25,06%; nguyên phụ liệu may mặc tăng 20,16%; Riêng máy móc thiết bị khác giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2013.

c, Về giá cả thị trường

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2014 giảm 0,36% so tháng trước, Chỉ số giá của các nhóm mặt hàng so với tháng trước như sau: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,15%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%, Giáo dục tăng 0,03%. Và tăng cao là nhóm: Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,25%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,24%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,32%. Giá vàng giảm 1,13%; Giá USD tăng 0,23% so với tháng 10/2014.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2014 tăng 1,87% so với tháng 12 năm trước, trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 2,21%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 3,61%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,74%; Nhóm giải trí tăng 3%; Nhóm giáo dục tăng 8,59%; các nhóm khác tăng nhẹ; riêng nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,32%, Nhóm giao thông giảm 2,98%, Nhà ở điện nước chất đốt giảm 1,38%. Giá vàng giảm 3,95%; Giá đô la Mỹ tăng 0,84% so với tháng 12/2013.

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng đầu năm 2014 so với bình quân cùng kỳ năm 2013 tăng 3,5%, mức tăng chung thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 8,42%). Giá vàng giảm so bình quân cùng kỳ là 13,17% và giá Đô la Mỹ tăng 0,76% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

8. Hoạt động y tế

Một trường hợp nghi nhiễm Ebola của một người từ Việt Nam trở về từ vùng dịch đã được theo dõi nghiêm ngặt, sau khi tiến hành các xét nghiệm theo đúng quy trình, bệnh nhân đã được kết luận âm tính với Ebola. Ngày 3/11/2014, Bệnh viện Đà Nẵng đã gỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với bệnh nhân nghi nhiễm bệnh Ebola. Việc cách ly bệnh nhân, xử lý môi trường đã được ngành Y tế Đà Nẵng tuân thủ theo đúng quy trình điều trị bệnh nhân Ebola.

Chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi (4.220 trẻ) và chiến dịch tiêm vaccine viêm não Nhật Bản miễn phí cho trẻ từ 1-5 tuổi (63.238 trẻ), đạt tỷ lệ 95% so với kế hoạch, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Trung tâm đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi (210.000 trẻ).

Thống kê một số bệnh truyền nhiễm tháng 10 và 10 tháng năm 2014:

Phát sinh trong tháng

Cộng dồn từ đầu năm đến 31/10/2014

Số ca mắc

Tử vong

Số ca mắc

Tử vong

Lỵ trực trùng

46

-

444

-

Lỵ Amip

22

-

173

-

Tiêu chảy

317

-

3 570

-

Sốt xuất huyết

31

-

220

-

Sốt rét

1

-

15

-

Thủy đậu

61

-

1 456

-

Sởi

5

-

373

-

Quai bị

9

-

103

-

Cúm

469

-

7 899

-

Tay - chân - miệng

271

-

1 268

-

Tính đến 18/11/2014 có 239cas sốt xuất huyết (bằng 14,63% so với cùng kỳ năm 2013), giảm 1.395 cas, không có trường hợp tử vong; bệnh tay chân miệng có 1.373 cas, bằng 55,38% so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 1.106 cas), không có trường hợp tử vong; bệnh thủy đậu là 1.490 cas, bệnh đau mắt đỏ tổng có 1.777 cas, trong tuần gần đây nhất có trung bình 47 cas đau mắt đỏ.

Giáo dục - Đào tạo

Hiện có 298 lớp học sinh tiểu học học ngày 1 buổi, cần phải bổ sung 149 phòng học; 152 phòng còn lại đầu tư để hoàn trả số phòng học đang sử dụng các phòng chức năng và thay thế các phòng xuống cấp. Sở GD&ĐT đề nghị UBND thành phố ưu tiên bố trí vốn xây dựng cơ bản năm 2015 cho kế hoạch 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo Nghị quyết của HĐND.

Ngày 15/11/2014, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Toàn ĐH Đà Nẵng có 1.546 giảng viên/2.303 cán bộ, viên chức; trong đó có 63 giáo sư và phó giáo sư, 290 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, 939 thạc sĩ.

Lao động việc làm

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 31 phiên giao dịch việc làm. Đến dự phiên giao dịch có 1.601 doanh nghiệp (825 đơn vị phỏng vấn trực tiếp tại sàn giao dịch) đăng ký tuyển dụng 33.130 lao động (15.144 nữ).

Trật tự an toàn xã hội

* Tình hình cháy nổ: Tháng 11/2014 trên địa bàn đã xảy ra 10 vụ cháy, ước tính thiệt hại 104 triệu đồng, không có thiệt hại về người, nâng tổng số vụ cháy trong 11 tháng lên 124 vụ, tổng thiệt hại hơn 720 triệu đồng và làm bị thương 4 người. Trong đó có 57 vụ xảy ra tại nhà dân, 29 vụ xảy ra tại các cơ quan, doanh nghiệp, 3 vụ xảy ra ở chợ, 16 vụ cháy rừng và 18 vụ xảy ra tại các địa bàn khác.

* Tai nạn giao thông: (Từ ngày 16/10/2014 đến 15/11/2014) Tai nạn giao thông Đường bộ: Xảy ra 17 vụ, làm chết 10 người, bị thương 10 người. Hỏng 17 xe mô tô, 03 xe ô tô, thiệt hại tài sản khoảng 8,5 triệu đồng. So với tháng trước, tăng 03 vụ (17/14), tăng 02 người chết (10/8), số người bị thương không tăng không giảm (10/10). So với cùng kỳ năm 2013, giảm 05 vụ (17/22), tăng 01 người chết (10/9), giảm 10 người bị thương (10/20).

Tai nạn giao thông Đường sắt: Không xảy ra. So với tháng 10/2014, giảm 01 vụ (0/1), giảm 01 người chết (0/1), số người bị thương không tăng không giảm (0/0). So với cùng kỳ năm 2013, số vụ không tăng không giảm (0/0).

Tai nạn giao thông Đường thuỷ: Không xảy ra.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện: Trung tâm 05-06 đã tiếp nhận 20 học viên, trong đó cai nghiện tự nguyện 17 trường hợp, cai nghiện bắt buộc theo quy định mới 3 trường hợp, giải quyết cho về cộng đồng 288 người; số học viên còn lại tại Trung tâm 05-06 hiện còn 67 người.

Môi trường

Mô hình thành phố môi trường Đà Nẵng hướng đến trong tương lai và trong quá trình chỉnh trang đô thị là thành phố thân thiện môi trường đảm bảo các yêu cầu về chất lượng môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí, quản lý tốt chất thải rắn, chú trọng không gian xanh đô thị và hướng đến phát thải carbon thấp. Đồng thời, thành phố khuyến khích thu gom vỏ hộp sữa giấy bảo vệ môi trường, Mục tiêu lâu dài là có thể thu gom và phân loại rác thải tái chế đạt 50%.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn