(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Thương mại
Người đăng tin: Ngày đăng tin: 03/11/2016 Lượt xem: 155

1. Về thương mại nội Địa:
- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống Đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistis, kinh doanh hàng hóa dưới các hình thức khác theo quy Định của pháp luật và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn Định từ sản xuất Đến tiêu dùng trên Địa bàn thành phố;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy Định về hàng hoá dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, giấy phép kinh doanh có Điều kiện các mặt hàng: thuốc lá, rượu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và các hàng hóa dịch vụ khác trên Địa bàn thành phố theo quy Định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Công Thương;

- Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu Đãi, khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và Đời sống nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải Đảo và vùng dân tộc, vùng khó khăn trên Địa bàn thành phố (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

- Tổ chức hoạt Động Điều tiết lưu thông hàng hóa, bảo Đảm cân Đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo Đảm chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc Đẩy thị trường nội Địa phát triển;

- Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên Địa bàn thành phố về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung cầu, mức dự trữ lưu thông và biến Động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách Đối với nhân dân vùng biên giới, miền núi, hải Đảo và vùng dân tộc. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp Điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

2. Về thương mại Điện tử:
- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, Đề án, chương trình, kế hoạch thương mại Điện tử, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại Điện tử; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng dụng thương mại Điện tử trên Địa bàn thành phố;

- Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước khác về thương mại Điện tử theo quy Định của pháp luật và phân cấp của Bộ Công Thương;

3. Về xúc tiến thương mại:
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, Đề án xúc tiến thương mại nhằm Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên Địa bàn thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Cuộc vận Động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngành công thương;

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân.

4. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
- Tham mưu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Địa phương;

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Địa phương;

- Thực hiện việc kiểm soát hợp Đồng theo mẫu, Điều kiện giao dịch chung tại Địa phương theo quy Định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng;

- Kiểm tra, giám sát hoạt Động tổ chức xã hội, tổ chức hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Địa phương;

- Phối hợp thanh tra, tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền.

5. Về an toàn thực phẩm; xây dựng chợ văn minh thương mại:
- Tham mưu thực hiện công tác QLNN về an toàn thực phẩm Đối với các nội dung: Thực hiện TTHC về cấp GXN nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trong phạm vi Được phân cấp; tham mưu triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm; phối hợp các ngành liên quan thực hiện công tác an toàn phòng chống dịch trong kinh doanh gia súc, gia cầm; tổng hợp, báo cáo các nội dung nêu trên;

- Chủ trì triển khai, hướng dẫn việc thực hiện, kiểm tra, Đánh giá kết quả xây dựng chợ văn minh thương mại Đối với các chợ và các loại hình phân phối khác trên Địa bàn thành phố.

6. Các nhiệm vụ khác:
- Theo dõi và tổng hợp tình hình Đối với hoạt Động quản lý thị trường; tham mưu giúp việc Giám Đốc Sở trong thực hiện công tác của Ban chỉ Đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thương mại cho Ban Quản lý các chợ trên Địa bàn; tham gia góp ý các dự án Đầu tư xây dựng các chợ theo Đề nghị của quận, huyện. Tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch, Đề án xây dựng phát triển mạng lưới chợ nông thôn tại các xã trên Địa bàn thành phố, Đánh giá công nhận xã Đạt tiêu chí về chợ theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình kinh doanh thương mại trên Địa bàn theo Định kỳ, Đột xuất và các hoạt Động khác có liên quan;

- Tham mưu thực hiện công tác cấp phép, cấp giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực Được phân công, phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh Đạo sở phân công.

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn