(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Công văn số 167/CV-CTK về thống nhất nơi nhận đối với một số biểu mẫu báo cáo Thống kê định kỳ.
Người đăng tin: test test Ngày đăng tin: 12/06/2015 Lượt xem: 9

Công văn của Cục Thống kê thống nhất việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đối với các biểu do ủy ban nhân dân cấp quận huyện xã phường thực hiện.

Thực hiện Quyết định 43/2010/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia.

Thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong tháng 6 năm 2013, Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã cho cán bộ phụ trách thống kê của các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện và xã, phường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Một số quận/huyện và xã/phường có kiến nghị: các báo cáo mà UBND quận, huyện và xã, phường phải thực hiện có Ký hiệu biểu là: 013.T/BCS-XDĐT;015.Q/BCS-XDĐT; 017.N/BCS-XDĐT; 019.N/BCS-XDĐT; 020.N/BCS-XDĐT; thay vì báo cáo về Cục Thống kê (thông qua phòng Công nghiệp) theo như danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quy định thì nên chuyển về Chi cục Thống kê các quận, huyện là đơn vị nhận báo cáo.

Theo quy định Tại khoản 2, điều 2, Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT, ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; có ghi rõ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Sở, ngành, phòng, ban và các cơ quan chuyên môn khác thuộc quyền quản lý thực hiện việc thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê được phân công, cung cấp cho cơ quan thống kê cùng cấp”.

Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong quá trình thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Cục Thống kê Đà Nẵng có ý kiến như sau:

- Thống nhất các báo cáo có Ký hiệu biểu là: (013.T/BCS-XDĐT; 015.Q/BCS-XDĐT;017.N/BCS-XDĐT;019.N/BCS-XDĐT; 020.N/BCS-XDĐT) của UBND quận, huyện và xã, phường phải thực hiện theo tháng, quý, năm được báo cáo về Chi cục Thống kê các quận, huyện.

- Giao Chi cục Thống kê các quận, huyện có trách nhiệm thu nhận các báo cáo có Ký hiệu biểu nêu trên của UBND các quận, huyện, xã, phường; tập hợp gửi về Cục Thống kê (thông qua phòng Công nghiệp) theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Cục Thống kê Đà Nẵng (qua phòng Thanh tra Thống kê) với số điện thoại 05113 573576 hoặc đồng chí Trần Văn Vũ số điện thoại: 0914061153.

Nhận được Công văn này, đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện; xã, phường; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các quận, huyện quan tâm và phối hợp chỉ đạo thực hiện./.

<<<<Biểu mẫu kèm theo>>>

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn