(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Tình hình kinh tế-xã hội TP. Đà Nẵng tháng 12 năm 2015
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 23/12/2015 Lượt xem: 277

(Nguồn báo cáo kinh tế-xã hội tháng 12 năm 2015 của Cục Thống Kê Đà Nẵng)

* Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

(1) Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) giá so sánh ước tăng 8,71% so với năm 2014 (Tính theo phương pháp sản xuất).

(2) Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 10,03% (dịch vụ và thuế nhập khẩu tăng 10,4%)

(3) Giá trị sản xuất công nghiệp – Xây dựng ước tăng 6,86, trong đó công nghiệp ước tăng 7,64%

(4) Giá trị sản xuất thủy sản nông lâm ước tăng 7,71%

(5) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 4,5%

(6) Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 16.331 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán giao.

(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 31.477 tỷ đồng, tăng 1,91%.

(8) Giải quyết việc làm cho 3,15 vạn lao động.

(9) Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,15%o (Nghị quyết: 0,15%o)

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới thành phố) giảm còn 0% (Nghị quyết: 0%)

(11) Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao.

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP giá thực tế năm 2015 ước đạt 57.841 tỷ đồng, tăng 10,24% so với năm 2014. GRDP bình quân đầu người ước đạt 56.204 nghìn đồng/người (tương đương 2.568 USD/người). Cơ cấu ngành kinh tế Đà Nẵng vẫn giữ vững Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 2,57%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,28% và khu vực dịch vụ chiếm 62,15% (Năm 2014 cơ cấu ngành tương ứng là: 2,56%; 36,33% và 61,10%).

Biểu 1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010

Đơn vị tính: %

Tốc độ tăng GRDP

Đóng góp tăng trưởng

Năm 2014

Ước năm 2015

Năm 2014

Ước năm 2015

TỔNG SỐ

9,42

8,71

9,42

8,71

Phân theo khu vực kinh tế

- Nông lâm nghiệp và thủy sản

-4,64

6,92

0,24

0,22

- Công nghiệp và xây dựng

9,49

6,79

3,42

3,07

Trong đó: Công nghiệp

9,70

8,46

2,25

2,06

- Dịch vụ

9,98

9,90

5,76

5,41

Tr.đó: Thuế nhập khẩu

19,05

3,09

0,10

0,09

* Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ năm 2015 là 16.331 tỷ đồng, tăng 44,13% so với năm 2014 và đạt 134,9% kế hoạch năm 2015. Trong đó: Ngân sách trung ương ước đạt 3.548 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2014; ngân sách địa phương ước đạt 12.783 tỷ đồng, tăng 63,07% so với năm 2014.

Thu nội địa: Ước thực hiện tổng thu nội địa (thu thuế, phí, thu khác và thu tiền sử dụng đất) là 11.018 tỷ đồng, tăng 17,06% so với kế hoạch và tăng 19,29% so với năm 2014;

Thu thuế xuất nhập khẩu: 2.144 tỷ đồng, đạt 85,76% so với kế hoạch và bằng 84,51% so với năm 2014.

* Chi ngân sách địa phương

Sơ bộ chi ngân sách địa phương năm 2015 là 16.046 tỷ đồng, đạt 130,89% kế hoạch và tăng 1,26% so với năm 2014. Cụ thể một số lĩnh vực như sau:

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 5.538 tỷ đồng, đạt 108,51% so với kế hoạch, bằng 95,75% so với năm 2014. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản là 5.282 tỷ đồng chủ yếu là nguồn vốn trong nước;

Chi thường xuyên: Ước thực hiện là 10.412 tỷ đồng, đạt 103,17% kế hoạch và tăng 3,59% so với năm 2014.

Biểu 2. Thu - Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 2013-2015

Thu - Chi NSNN (Tỷ đồng)

Tăng(+), giảm(-) so với năm trước (%)

2013

2014

2015

2014

2015

Tổng thu NSNN trên địa bàn

11.861

11.331

16.331

-4,47

44,13

Trong đó:

- Thu ngân sách trung ương

3.065

3.492

3.548

19,41

3,06

- Thu ngân sách địa phương

13.799

13.705

12.783

-0,68

-6,73

- Thu nội địa

9.549

9.236

11.018

-3,28

19,29

- Thu thuế xuất nhập khẩu

2.097

2.537

2.144

20,98

-15,49

Tổng chi NSNN trên địa bàn

18.475

15.847

16.046

-14,22

1,26

Trong đó:

- Chi ngân sách trung ương

6.428

7.232

71.89

12,51

-0,59

- Chi ngân sách địa phương

12.047

8.615

8.826

-28,49

2,45

- Chi đầu tư phát triển

8.393

5.784

5.538

-31,09

-4,25

- Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

8.296

5.631

5.282

-32,12

-6,20

- Chi thường xuyên

9.873

10.051

10.412

1,80

3,59

Trong chi NSĐP:

* Chi đầu tư phát triển

6.686

4.316

4.364

-35,45

1,11

* Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

6.588

4.163

4.109

-36,81

-1,30

* Chi thường xuyên

5.163

4.295

4.396

-16,81

2,35

Thành phố đã triển khai các giải pháp quản lý, kiểm soát các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, thu tiền sử dụng đất và nợ đọng tiền sử dụng đất. Đồng thời thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và chặt chẽ, cân đối trong chi ngân sách, chủ động và cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 10/2015 ước đạt 74,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với cuối năm 2014, dư nợ cho vay của các thành phần kinh tế ước đạt 69,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2014.

Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) sơ bộ năm 2015 trên địa bàn thành phố ước đạt 2.157,9 tỷ đồng, tăng 7,71% (+154 tỷ đồng) so với năm 2014.

Nông nghiệp

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là: lúa 5.376 ha, ngô 380 ha, khoai lang 332 ha, rau, đậu 870 ha, mía 332 ha, cây hoa 127 ha. So với năm trước diện tích gieo trồng lúa giảm 2%; ngô tăng 6,12%; khoai lang giảm 1,34%; rau đậu giảm 8,59%; mía tăng 11,04%; cây hoa tăng 1,03%.

* Chăn nuôi: Tính đến cuối tháng 12/2015, đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố ước đạt như sau:

+ Tổng số lượng trâu 2.272 con, tăng 19,08% so với năm trước;

+ Tổng số lượng bò 17.383 con, tăng 8,06% so với năm trước;

+ Tổng số lượng lợn 67.942 con, giảm 4,29% so với năm 2014;

+ Tổng đàn gia cầm 455 ngàn con, tăng 1,11% so với năm 2014.

Trong đó: đàn gà 394,8 ngàn con, tăng 1,39% so với năm 2014.

Lâm nghiệp

Trong năm 2015 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ cháy rừng thiệt hại 19,6 ha diện tích, giảm 12 vụ so với năm 2014, giảm 127 ha, do công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy tốt. Diện tích rừng trồng mới tập trung thực hiện được 380 ha, tăng 52% so với năm 2014.

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng năm 2015 ước đạt 21.400 m3, tăng 7,81% so với năm trước; sản lượng củi khai thác năm 2015 ước đạt 96.320 Ster, tăng 11,39% so với năm 2014.

Thủy sản

Hoạt động khai thác thủy sản có nhiều thuận lợi do thời tiết biển tốt, cùng với chính sách hỗ trợ như đóng tàu mới, cải hoán tàu thuyền tiếp tục được triển khai thực hiện…Mặt khác, giá dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn cùng kỳ năm 2014 khoảng 8.670-8.850 đồng/lít (giảm 39%) và các mặt hàng thiết yếu bình ổn, ngư trường thuận lợi, đảm bảo nguồn lực về thủy sản nên ngư dân sẽ an tâm tiếp tục duy trì bám biển khai thác. Sản lượng thủy sản năm 2015 ước đạt 34.980 tấn, tăng 4,97% so với năm 2014, trong đó sản lượng khai thác đạt 34.173 tấn, tăng 5,08% so với năm 2014.

Chính thức công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2015

* Chính thức tháng 11/2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tăng 13,96% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,83%; ngành công nghiệp chế biến tăng 13,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 15,02%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 13,37% so với tháng 11/2014.

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 11 tháng đầu năm 2015 tăng 12,98% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó, công nghiệp khai thác mỏ tăng 18,41%; công nghiệp chế biến tăng 13,58%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 10,52%; sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 8,79%.

Dự ước công nghiệp tháng 12 và 12 tháng năm 2015

Tháng 12 năm 2015, ước tính chỉ số IIP công nghiệp tăng 1,66% so với tháng trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 7,4%, công nghiệp chế biến tăng 3,17%; công nghiệp điện giảm 3,5%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,59%.

Dự ước IIP tháng 12 năm 2014 tăng 8,77% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,29%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,31%; CN điện tăng 22,04%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 17,43%.

Ước tính IIP công nghiệp năm 2015 tăng 12,53% so với năm 2014. Cụ thể: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 17,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,79%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,38%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,5% so với năm 2014.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/11/2015 thành phố đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.988 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đạt 10.028,4 tỷ đồng, tăng 45,9% về số lượng và tăng 36,07% về tổng vốn đăng ký so với năm trước; đã làm thủ tục thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp cho 4.291 doanh nghiệp. Đề án "Phát triển doanh nghệp Đà Nẵng đến năm 2020" và Chương trình "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" được tiếp tục triển khai thực hiện. Hiện nay 3 khu công nghiệp KCN Hòa Khánh, KCN Đà Nẵng và dịch vụ Thủy sản Thọ Quang đã lấp đầy 100%. Đến nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 15.277 doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động, tổng vốn đăng ký là 83.439 tỷ đồng. Cục Thống kê Đà Nẵng đã tổ chức phổ biến Luật Thống kê và Nghị định 79 về việc xử phạt trong lĩnh vực báo cáo thống kê cho 2.145 doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2015.

Lưu chuyển hàng hoá

* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tháng 12/2015 đạt 5.852 tỷ đồng, tăng 1,26% so tháng trước và tăng 9,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 320,7 tỷ đồng, tăng 3,59% so tháng trước, bằng 86,14% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế tư nhân đạt 3.513,6 tỷ đồng, tăng 1,44% so tháng trước, tăng 29,21% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế cá thể đạt 1.726,3 tỷ đồng, tăng 1,16% so tháng trước, bằng 86,73% so cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 289,6 tỷ đồng, bằng 97,27% so tháng trước, tăng 9,74% so cùng kỳ năm 2014.

Dự ước năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 65.501 tỷ đồng, tăng 8,42% so với năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước đạt 4.325,4 tỷ đồng, bằng 80,43% so năm 2014; Kinh tế tư nhân đạt 37.346,3 tỷ đồng, tăng 24,48%; Kinh tế cá thể dự ước đạt 20.498,6 tỷ đồng, bằng 94,06%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự ước đạt 3.309,3 tỷ đồng, tăng 2,87% so với năm 2014.

Hoạt động Lưu trú, ăn uống

* Ngành ăn uống: Ước tháng 12/2015 doanh thu ngành ăn uống ước đạt 670,6 tỷ đồng, tăng 3,11% so với tháng trước và tăng 4,42% so với tháng 12/2014. Dự ước năm 2015, doanh thu ngành ăn uống 7.860,7 tỷ đồng, tăng 9,86% so với năm 2014.

* Ngành lữ hành và lưu trú:

Đến cuối năm 2015, có 20 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, trong đó có 10 đường bay trực tiếp thường kỳ và 10 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Nhiều sản phẩm mới thu hút du khách như: Khu làng Pháp, Khu Hello Center, Công viên Châu Á, các phố chuyên doanh, các chương trình du lịch biển, đón chào Xuân, trình diễn pháo hoa quốc tế... Thành phố Đà Nẵng được trang web The Richest (Canada) xếp hạng 6 trong top 10 thành phố tiến bộ nhất thế giới mà du khách nên tham quan.

Hạ tầng du lịch được đầu tư, trong năm 2015 có 74 dự án đầu tư du lịch, dịch vụ, tổng vốn đầu tư 8,42 tỷ USD, trong đó có 16 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư 1,21 tỷ USD. Số cơ sở lưu trú tăng thêm 2.608 phòng, nâng tổng số 490 cơ sở, 18.233 phòng.

Doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước tháng 12/2015 đạt 362 tỷ đồng, giảm 7,74% so với tháng trước và tăng 0,17% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: hoạt động khách sạn ước đạt 265,3 tỷ đồng, giảm 8,04% so với tháng trước và giảm 1,58% so với cùng kỳ năm 2014; hoạt động du lịch lữ hành đạt 96,3 tỷ đồng, giảm 6,91% so với tháng trước và tăng 5,32 so với tháng 12/2014. Ước năm 2015, doanh thu ngành lữ hành và khách sạn ước đạt 5.212 tỷ đồng, tăng 25,05% so với năm 2014.

Tổng lượt khách phục vụ đầu năm 2015 là 3.665 nghìn lượt, tăng 6,47% so với năm 2014, trong đó: lượt khách lữ hành là 329 nghìn lượt khách, tăng 22,96% so năm trước, lượt khách lưu trú là 3.336 nghìn lượt khách, tăng 5,08% so với năm 2014.

Vận tải, bưu chính

* Doanh thu vận tải tháng 12/2015 ước đạt 627 tỷ đồng, tăng 4,3% so tháng trước và tăng 3,7% so cùng kỳ năm 2014, lũy kế năm 2015 ước đạt 7.197 tỷ đồng, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2014.

Vận tải hành khách: Doanh thu vận tải hành khách tháng 12 năm 2015 ước đạt 126 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2014. Lũy kế năm 2015 ước đạt 1.563 tỷ đồng, tăng 1,2% so cùng kỳ năm 2014. Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 12/2015 ước đạt 67 triệu HK.Km, bằng 82,3% so cùng kỳ năm trước; Lũy kế năm 2015 ước tính khối lượng luân chuyển đạt 942 triệu Hk.Km, bằng 89,3% so cùng kỳ năm 2014.

Vận tải hàng hóa: Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 12/2015 ước đạt 312 tỷ đồng, tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2014. Lũy kế năm 2015 ước đạt 3.652 tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2014. Khối lượng luân chuyển hàng hóa tháng 12/2015 ước đạt 193 triệu T.Km, bằng 76,1% so cùng kỳ năm 2014; Lũy kế năm 2015 ước đạt 2.772 triệu T.km, bằng 100% so cùng kỳ năm 2014.

Dịch vụ vận tải: Doanh thu dịch vụ ngành vận tải tháng 12/2015 ước đạt 189 tỷ đồng, tăng 2,7% so cùng kỳ năm trước; Lũy kế năm 2015 tổng doanh thu nhóm dịch vụ đạt 1.982 tỷ đồng, tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2014.

* Hàng hoá thông qua cảng: Sản lượng tháng 11/2015 thông qua Cảng là: 511 nghìn tấn, tăng 19,8% so tháng 11 năm 2014. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 175 nghìn tấn, tăng 60,0% ; hàng xuất khẩu đạt 190 nghìn tấn, bằng 26,0% và hàng nội địa đạt 145 nghìn tấn, bằng 87,7%; hàng container đạt 308 nghìn tấn, tăng 30,2% so với tháng 11 năm 2014.

Dự tính năm 2015, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng thực hiện được 6.425 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: hàng nhập khẩu đạt 1.998 nghìn tấn, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2014; hàng xuất khẩu đạt 2.307 nghìn tấn, tăng 3,6%; hàng nội địa đạt 2.120 nghìn tấn, bằng 98,1%; hàng Container đạt 3.607 nghìn tấn, tăng 13,3 % so cùng kỳ năm 2014.

* Thông tin – truyền thông, Viễn thông

Doanh thu Thông tin- truyền thông, Viễn thông năm 2015 ước đạt 19.057 tỷ đồng, tăng 19% so với kế hoạch và tăng 15,9% so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 49,4 triệu USD, tăng 41% so với kế hoạch và tăng 49,6% so với năm trước. Thành phố đã hoàn thành việc đấu thầu 5 tuyến xe buýt trợ giá nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng và tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm xe quá khổ, quá tải. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ITC 6 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2015

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2015 giảm 0,19% so tháng trước. Chỉ số giá của các nhóm mặt hàng so với tháng trước như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,12%, Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,02%; Giao thông giảm 1,57%, các nhòm hàng khác giảm nhẹ. Nhóm có chỉ số giá tăng là nhóm: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,02%; May mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,12%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,16%; Lương thực tăng 0,44%.

Giá vàng bằng 97,41%; Giá USD tăng 0,65% so với tháng 11/2015.

* Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,40% so với tháng 12 năm trước, trong đó: Nhóm hàng ăn uống tăng 0,69%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,61%; Nhóm may mặc mũ nón tăng 3,10%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,08%; Nhóm giải trí tăng 2,89%; Nhóm giáo dục tăng 2,83%; các nhóm khác tăng nhẹ; riêng nhóm Nhóm giao thông giảm 8,98%, Nhà ở điện nước chất đốt giảm 0,90%.

Giá vàng bằng 96,36%; Giá đô la Mỹ tăng 5,27% so với tháng 12/2014.

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2015

* Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 tăng 0,52%, mức tăng thấp hơn so với mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (tăng 3,34%). Chỉ số giá phần lớn các nhóm hàng giảm so với chỉ số giá chung bình quân. Những nhóm hàng tăng cao so với mức tăng bình quân chung như; Nhóm giáo dục tăng 6,66%; Nhóm hàng hàng hóa và dịch vụ khác tăng 3,3042%; Nhóm thực phẩm tăng 2,06%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 3,72%; Nhóm thiết bị đồ dùng tăng 2,32%. Những nhóm hàng còn lại tăng thấp hơn giá bình quân chung. Riêng nhóm nhà ở điện nước giảm 1,73%; Nhóm giao thông giảm 12,48%; Nhóm lương thực giảm 0,42% so bình quân năm trước.

Giá vàng bằng 95,35% và giá Đô la Mỹ tăng 3,23% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng sau so với tháng trước trong cả năm 2015 cho thấy sự biến động giá tập trung vào các tháng đầu và cuối năm:

Chỉ số giá năm 2015 tháng sau so tháng trước

Về ngoại thương

* Dự ước kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2015 của TP Đà Nẵng đạt 106 triệu USD, tăng 8,99% so tháng trước, và tăng 4,26% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước bằng 94,85% so cùng kỳ và tăng 9,04% so tháng trước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,93% so cùng kỳ và tăng 8,29% so tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân tăng 7,85% so cùng kỳ và tăng 10,03% so tháng trước.

Ước năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.177,8 triệu USD, tăng 4,5% so với năm 2014. Trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 260,6 triệu USD, bằng 96,14%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 553,1 triệu USD, tăng 6,69% và khu vực kinh tế tư nhân đạt 364 triệu USD, tăng 7,85% so với năm 2014. Cụ thể: hàng thủy hải sản ước đạt 144,4 triệu USD, bằng 78,24% so với năm 2014; hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 1.033,4 triệu USD, tăng 9,64% so với năm 2014.

* Ước kim ngạch nhập khẩu tháng 12/2015 đạt 93,8 triệu USD tăng 1,54% so cùng kỳ năm trước và tăng 4,09% so tháng trước. Trong đó: kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt kim ngạch 34,8 triệu USD, tăng 6,85% so cùng kỳ và tăng 1,63% so với tháng trước; kim ngạch nhập khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt 38,5 triệu USD, tăng 0,42% so cùng kỳ và tăng 4,88 so tháng trước; khu vực kinh tế nhà nước đạt 20,5 triệu USD, bằng 95,46% so với cùng kỳ và tăng 6,97% so với tháng trước.

Ước năm 2015, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.085,6 triệu USD tăng 1,89% so với năm 2014. Trong đó: Khu vực kinh tế tư nhân đạt 450,2 triệu USD, tăng 0,92%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 388,1 triệu USD, tăng 7,26%; Khu vực kinh tế nhà nước đạt 247,2 triệu USD, bằng 96,02% so với năm 2014.

Thực hiện vốn đầu tư

* Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn quý IV năm 2015 ước thực hiện được 7.956,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn 2.836 tỷ đồng chiếm 35,65%; vốn ngoài nhà nước 4.666 tỷ đồng chiếm 56,13%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 654.164 triệu đồng chiếm 8,22% so với tổng số. Trong đó:

Ước vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quí IV năm 2015 đầu tư vào xây dựng cơ bản 4.456 tỷ đồng chiếm 56,01%; đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB 2.032 tỷ đồng chiếm 25,53%; đầu tư sửa chữa lớn nâng cấp TSCĐ 196.628 triệu đồng chiếm 2,47%; bổ sung vốn lưu động 1.232 tỷ đồng chiếm 15,48%; đầu tư khác 40.330 triệu đồng chiếm 0,51% tổng số.

* Dự kiến năm 2015, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thực hiện được 31.477 tỷ đồng, tăng 1,91% so với năm 2014. Trong đó: vốn ngân sách nhà nước 11.539 tỷ đồng, bằng 91,47% so với năm trước; vốn ngoài nhà nước 17.565 tỷ đồng, tăng 12,06% so với năm 2014; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2.373 tỷ đồng, bằng 91,33% so với năm trước.

Xây dựng

Năm 2015, cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp và các chính sách phù hợp của thành phố như hạ thấp lãi suất cho vay, hoãn thời hạn nộp thuế, các doanh nghiệp xây dựng từng bước phục hồi, đã ký kết được nhiều hợp đồng hơn. Điều này có thể nói xây dựng khởi sắc trong thời gian đến.

Tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 ước đạt 15.225 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2014. Giá trị sản xuất xây dựng chia theo loại công trình như sau:

+ Công trình nhà ở: 2.512 tỷ đồng, tăng 2,69%

+ Công trình nhà không để ở: 4.415 tỷ đồng 4,62%

+ Công trình kỹ thuật dân dụng: 5.055 tỷ đồng, bằng 97,27%

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng: 3.242 tỷ đồng; bằng 99,89% so với năm 2014.

Dân số

Năm 2015, ước dân số trung bình thành phố Đà Nẵng có 1.029.110 người, tăng 21.457 người so với năm 2014, tốc độ tăng 2,1%. Năm 2015, đời sống người dân thành thị ngày càng chênh lệch so với đời sống người dân nông thôn. Thu nhập bình quân dân cư khu vực thành thị là 3.818 nghìn đồng /người/tháng, tăng 5,62% so với năm 2014; trong khi đó thu nhập bình quân dân cư khu vực nông thôn là 2.180 nghìn đồng/người/tháng, tăng 3,07% so với năm 2014.

Lực lượng lao động thanh niên (15 đến 24 tuổi) chiếm 14,1% trong tổng số lực lượng lao động, tăng 2,1 điểm phần trăm so năm 2010 nhưng hiện vẫn thấp hơn so mức trung bình toàn quốc (14,9%).

Từ 15 đến 24 tuổi

Từ 25 đến 34 tuổi

Từ 35 tuổi trở lên

2010

12,0%

30,4%

57,5%

2014

14,1%

25,3%

60,7%

Lao động việc làm

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình “Có việc làm” và triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác lao động - việc làm…, đặc biệt, quan tâm giải quyết việc làm tại chổ, tăng cường công tác tuyên truyền và tích cực tổ chức các hoạt động kết nối để giải quyết việc làm. Kết quả, trong năm 2015 các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm cho 31.500 lao động đạt 100% kế hoạch năm; tăng 1,61% so với năm 2014. Tổ chức 34 phiên giao dịch việc làm, có 2.760 đơn vị tham gia tuyển lao động, số lượt lao động cần tuyển 51.716 lao động. Kết quả sơ tuyển, phỏng vấn đã có 9.148 lao động được giải quyết việc làm. Số lao động được kết nối có trình độ đại học cao đẳng 5.204 người, trung học chuyên nghiệp 577 người, công nhân kỹ thuật 48 người và lao động phổ thông 1.271 người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 45%; giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp cho 10.179 trường hợp. Trong năm 2015, các cơ sở đào tạo nghề đã tuyển sinh và dạy nghề cho 45.000 người, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2015, các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố đã đưa 195 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tăng 95 người so với năm 2014. Đã thẩm định và có quyết định hưởng trợ cấp BHTN cho 10.179 trường hợp trên 10.775 hồ sơ đăng ký.

Công tác an sinh xã hội

Công tác bảo trợ xã hội và chăm sóc trẻ em được duy trì. Cho phép tiếp tục mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số các xã huyện Hòa Vang; Dự toán mua thẻ BHYT cho người nghèo, người thoát nghèo 2 năm, người bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC; kiểm tra 322 đơn xin thuê chung cư và đề xuất bố trí chung cư cho 123 hộ.

Thành phố hỗ trợ gạo cho 50.661 hộ với 83.590 khẩu, với tổng số lương thực là 1.253,9 tấn gạo cho các hộ thiếu lương thực; đã tổ chức thăm, tặng quà cho 41.658 cơ sở xã hội, hộ đặc biệt nghèo còn sức lao động và không còn sức lao động, phạm nhân và các đối tượng nuôi dưỡng với kinh phí 10,3 tỷ đồng. Mua và cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ ngoài công lập, hỗ trợ 3.790 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán số tiền hơn 710 triệu đồng; các quận, huyện tham mưu trích ngân sách và vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà Tết cho trên 3.700 em với tổng số tiền gần 1,1 tỷ đồng.. Số hộ nghèo được trợ cấp từ UBND Thành phố là 13.289 hộ nghèo, gồm 24.936 nhân khẩu, tổng số lương thực trợ cấp là 374,45 Tấn gạo; ngoài ra UBND thành phố và các quận, huyện đã tặng quà cho 22.065 lượt hộ nghèo tổng trị giá 7,3 tỷ đồng. Quy trị giá đối với lương thực và quà tặng cho người nghèo trị giá 11,8 tỷ đồng.

Ngoài ra thành phố cũng thực hiện các giải pháp tích cực như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp, hướng dẫn các mô hình, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ đất sản xuất; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; hỗ trợ về tín dụng; nhà ở, điện, nước sinh hoạt và cải thiện điều kiện vệ sinh; hỗ trợ về y tế, giáo dục.

Triển khai cấp phát quà tết, xe lăn, xe lắc và học bổng cho 344 người khuyết tật; thăm, tặng quà và treo băng rôn nhân kỷ niệm ngày Người khuyết tật, Người cao tuổi Việt Nam. Thành phố mua và cấp phát 442 thẻ BHYT năm 2015 cho các đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở BTXH ngoài công lập; kiểm tra 32 trường hợp xin hỗ trợ khó khăn đột xuất với tổng số tiền là 67,5 triệu đồng.

Tổ chức gặp mặt biểu dương và trao tặng 45 suất học bổng và 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015; Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố thăm và tặng quà cho trẻ em tại 04 cơ sở trợ giúp trẻ em với tổng số tiền gần 30 triệu đồng.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố ký kết hợp tác với Tổ chức Cứu tế Thế giới - Úc (AOGWR) và Hội Cứu tế Đông nam Á (SEAR) thực hiện Chương trình giúp đỡ trẻ em khó khăn trong năm 2015 với tổng kinh phí tài trợ 1,4 tỷ đồng, trong đó đã triển khai, thực hiện các hoạt động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 393 triệu đồng và các hoạt động khác như hỗ trợ 180 lon sữa Abbott cho 30 trẻ sơ sinh tại 3 trung tâm nuôi trẻ mồ côi, tổ chức đưa 05 trẻ em tham dự Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hà Nội; tặng quà, hỗ trợ cho 702 em trong dịp Tết nguyên đán 2015 với kinh phí 93 triệu đồng…

Đề án "Có nhà ở" được triển khai đồng bộ, thành phố hiện có 41 khu chung cư, nhà liền kề đưa vào sử dụng, gồm 175 block, có 8.864 căn hộ, đã bố trí 8.253 căn hộ, còn trống 611 căn, hoàn thành thêm 2 khu ký túc xá sinh viên, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 5.500 sinh viên. Thành phố cũng đã hoàn thành Đề án xây dựng, sửa chữa gần 2.000 nhà ở cho các gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, người dân làng Vân. Thực hiện Đề án "Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015" thành phố đã giải ngân cho vay 23,5 tỷ đồng.

Thành phố tổ chức lễ tặng, truy tặng danh hiệu cho 335 Mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ VNAH, nâng tổng số Mẹ VNAH được phong tặng và truy tặng lên 1.489 Mẹ. Hiện nay, các Sở ban ngành thành phố đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng cho 183 mẹ; phụng dưỡng, chăm sóc 271 mẹ Việt Nam Anh Hùng với mức phụng dưỡng hàng tháng 01 triệu đồng trở lên; tống số trợ cấp 117.537 lượt đối tượng chính sách, với kinh phí trên 33 tỷ đồng; Các địa phương cấp quà của Chủ tịch nước cho hơn 900 Cán bộ Lão thành cách mạng và Cán bộ Tiền khởi nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với kinh phí trên 900 triệu đồng. UBND thành phố nâng mức trợ cấp hàng tháng (từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng) đối với người có công với cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố; hoàn thành việc tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng đối với 08 cán bộ Lão thành cách mạng và 128 cán bộ hưu trí trung cao cấp.

Trong năm 2015, thành phố đã đã giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên, 1 lần theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công cho hơn 2.767 lượt đối tượng chính sách, đến nay thành phố Đà Nẵng có 22.326 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả hàng tháng gần 28,5 tỷ đồng. Ngoài ra UBND thành phố cũng giải quyết trợ cấp thường xuyên cho 135 đối tượng chính sách theo Quyết định 14/ 2008/ QĐ-UBND; trợ cấp khó khăn đột xuất cho hơn 366 đối tượng, với kinh phí hơn 998 triệu đồng; mua và cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 1.312 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân; giải quyết di dời mộ liệt sĩ cho 03 trường hợp, hỗ trợ xây mộ trong nghĩa trang gia tộc cho 07 trường hợp và nghĩa trang Liệt sĩ 14 trường hợp.

Triển khai số hóa hồ sơ cho hơn 42.553 bộ hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 98 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 105 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, điều chỉnh trợ cấp cho 299 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đồng thời là thương binh; hoàn thành xây mới, sửa chữa 1.189 nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ đồng bào dân tộc thiểu số và tặng 1 chiếc tivi màn hình phẳng 24 in cho mỗi hộ. Thực hiện Quỹ đền ơn đáp nghĩa Thành phố đã miễn giảm tiền sử dụng đất cho 284 hộ, kinh phí 4,4 tỷ đồng và sửa chữa 40 nhà, kinh phí 1,48 tỷ đồng...tiến hành kiểm tra đơn đề nghị bố trí đất có thu tiền sử dụng đất cho trên 280 hộ chính sách khó khăn về đất. Đến nay, có 22.326 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên, kinh phí chi trả gần 28,5 tỷ đồng/ tháng.

Giáo dục - Đào tạo

Ngày 2/12/2015, tại ngày hội Robothon quốc tế 2015, có 366 học sinh đại diện cho 122 đội tuyển đến từ các trường tiểu học và THCS trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố Đà Nẵng có 17 đội tham dự và xuất sắc giành 7 giải thưởng. Trong đó, đội Trường tiểu học Hoa Lư đoạt giải vô địch; đội Trường tiểu học Núi Thành đoạt giải nhì; 5 giải thưởng nỗ lực, tiềm năng được trao cho các trường Trần Cao Vân, Trần Văn Ơn, Huỳnh Ngọc Huệ và Lê Lai.

Ngày 2/12/2015, Quỹ học bổng Saigontimes Foundation (STF) đã trao học bổng cho các sinh viên Trường ĐH Đông Á có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên học giỏi trong năm học 2014-2015. Theo đó, Quỹ STF trao 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất cho 10 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích học tập tốt.

Đến nay thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mới 97 phòng học tại 14 trường tiểu học, cơ bản học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày và đã chuẩn bị đủ số phòng học cần thiết phục vụ cho năm học 2015-2016 cho các cấp, ngành và bậc học.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số bệnh có xu hướng tăng nhanh như bệnh Tay chân miệng, sốt xuất huyết, nhưng không có trường hợp tử vong.

Trên địa bàn TP Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế đang khẩn trương phối hợp cùng người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Dịch bệnh xảy ra tại 7 quận, huyện của thành phố, chủ yếu tập trung ở các quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Ngành Y tế TP Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn cho hơn 1.800 cộng tác viên dân số- sức khỏe cộng đồng cùng phối hợp với đại diện khu dân cư, đoàn thể đến từng nhà vận động người dân dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Qua công tác theo dõi, do điều kiện thời tiết hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng và khả năng đỉnh cao trong tháng 11, kể cả tháng 12, là đỉnh cao của năm. Nỗ lực của ngành và cơ quan chức năng, là hạn chế ca mắc gia tăng. Người dân thực sự nhận thức và tự giác, thì thời gian ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết bùng phát dễ dàng và kết quả hơn”.

Tính đến 16/12/2014 có 1.994 cas sốt xuất huyết (bằng 725,1% so với cùng kỳ năm 2014), tăng 1.719 cas; bệnh tay chân miệng có 1.897 cas, tăng 19,99% so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 316 cas), không có trường hợp tử vong; bệnh thủy đậu là 1.051 cas, bằng 66,65% so với cùng kỳ năm 2014 (giảm 526 cas).

Các hoạt động thanh, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường. Đến nay thành phố đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 3.293 cơ sở, đạt tỷ lệ 97%.

Văn hóa đời sống

Thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện 57 đề tài; bàn giao 16 đề tài cấp thành phố cho 19 đơn vị, 3 đề tài cấp cơ sở cho 4 đơn vị tiếp nhận để triển khai ứng dụng. Hướng dẫn 71 cá nhân/tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm định 10.626 phương tiện đo, hiệu chuẩn 1.904 phương tiện và kiểm tra 89 thiết bị X-quang; thanh tra 193 cơ sở kinh doanh xăng dầu, X-quang y tế mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, hàng đóng gói sẵn, thiết bị điện - điện tử.

Trong năm 2015, thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như Mừng Đảng đón xuân 2015, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố, chương trình khai trương du lịch biển, Chương trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2015... Ngoài ra, hoạt động bảo tồn, phát huy di sản văn hóa được quan tâm, đã hoàn thành trùng tu và bàn giao 5 di tích đình. Đến nay, thành phố có 18 di tích cấp quốc gia, 48 di tích cấp thành phố và 40 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp như Thư viện khoa học tổng hợp, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng điêu khắc Chăm; dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành đầu tư, nâng cấp 6 khu vui chơi giải trí, 10 trung tâm văn hóa thể thao phường và 5 Nhà văn hóa, 5 Trung tâm văn hóa thể thao xã...

Đoàn thể thao Đà Nẵng thi đấu tại 92 giải quốc gia và 16 giải quốc tế, đạt 133 huy chương vàng, 142 huy chương bạc, 210 huy chương đồng. Cuộc thi Marathon quốc tế thu hút 4.218 vận động viên đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tính đến 31/8/2015 thành phố đã xử phạt 30.810 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, 127 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường, 2.130 trường hợp quảng cáo sai quy định, 161 trường hợp bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách; cắt vĩnh viễn không phục hồi 750 thuê bao di động.

Tập trung thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện, các ngành, các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triền khai thực hiện, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Tổ liên ngành 43 thường xuyên kiểm tra, lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, vệ sinh môi trường, chấn chỉnh tình trạng treo băng rôn, phướn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; xử lý quyết liệt các hành vi quảng cáo, phát tờ rơi, rao vặt sai quy định, chèo kéo, đeo bám khách du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trật tự an toàn xã hội

* Tình hình cháy nổ: Tháng 12/2015 trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ cháy, ước tính thiệt hại hơn 42 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tính đến thời điểm 15/11/2015 tổng số vụ cháy xảy ra trong năm 2015 là 35 vụ, tổng thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Trong đó có 14 vụ xảy ra tại nhà dân, 6 vụ xảy ra tại các cơ quan, doanh nghiệp, 2 vụ xảy ra ở khu chung cư, 1 vụ xảy ra ở chợ, 4 vụ cháy rừng và 8 vụ xảy ra tại các địa bàn khác.

* Tai nạn giao thông:

Năm 2015, tính đến ngày 31/10/2015 xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, giảm 19 vụ so với năm 2014, làm chết 82 người (tăng 2 người) và bị thương 94 người (giảm 19 vụ so với năm 2014), thiệt hại tài snr trị giá 294,4 triệu đồng.

Tai nạn giao thông Đường bộ: Trong năm 2015 có 119 vụ tai nạn (giảm 20 vụ so với năm 2014) làm chết 78 người (tăng 4 người), bị thương 92 người (giảm 39 người), thiệt hại 293,7 triệu đồng. Lập biên bản 45.171 trường hợp vi phạm (24.177 ô tô, 20.896 mô tô, 68 xe máy điện), xử phạt 36.516 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 26,62 tỷ đồng.

Tai nạn giao thông Đường sắt: 6 vụ (tăng 1 vụ) làm chết 4 người (giảm 2 người) và bị thương 2 người (không tăng không giảm). Lập biên bản

Tai nạn giao thông Đường thuỷ: Không xảy ra.

* Công tác kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm:

Thành phố đã tổ chức khảo sát việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm của 62 cơ sở kinh doanh dịch vụ mát-xa, qua khảo sát, có 19 cơ sở chưa cập nhật dữ liệu vào phần mềm và 8 cơ sở chưa đăng ký danh sách lao động. Đội KTLN 178 các cấp tiến hành kiểm tra 343 lượt cơ sở, qua kiểm tra đã lập biên bản cảnh cáo 13 cơ sở, nhắc nhở 217 cơ sở, xử phạt hành chính 85 cơ sở với tổng số tiền 556,75 triệu đồng.

* Lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện:

Trong tháng 12/2015, tiếp nhận 49 người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ toà án xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trung tâm GD - DN 05-06 tiếp nhận 47 người vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 33 người, chấp hành hình phạt tù 01 người. Hiện Trung tâm đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 513 học viên.

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy tại 7/7 quận, huyện; tiếp tục kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình Câu lạc bộ cai nghiện tại gia đình - cộng đồng tại 14/14 xã, phường; duy trì trang chuyên tin về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội trên các trang báo; tổ chức tư vấn cho 10 lượt người và thân nhân gia đình có liên quan đến ma tuý;

Tính đến ngày 15/10/2015 toàn thành phố có khoảng 2.400 người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý.

Năm 2015, Trung tâm GD - DN 05-06/CP đã tiếp nhận đưa vào cắt cơn cai nghiện cho 512 người nghiện, giải quyết cho về cộng đồng 61 người, hiện Trung tâm đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 488 học viên; Cơ sở quản lý đã tiếp nhận 242 người, di chuyển 231 người, hiện Cơ sở đang quản lý 46 người. Tính đến nay, toàn thành phố hiện có 738 người tham gia cai nghiện và 332 người trong diện được quản lý sau cai nghiện, được UBND xã, phường lập đầy đủ hồ sơ, phân công cán bộ đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, giáo dục.

Từ đầu năm đến ngày 20/11/2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 462 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 33 vụ (giảm 6,66%) so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó một số tội phạm giảm đáng kể như giết người (-63,63%), cướp tài sản (-62,5%), cưỡng đoạt tài sản (-66,66%), cướp giật tài sản (-20,75%). Các lực lượng kiểm tra phát hiện, xử lý 355 vụ, 1.480 đối tượng cờ bạc, số đề.

Môi trường

Năm 2015 trên địa bàn thành phố có lượng mưa thấp nên tình hình ngập ít ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống người dân. Các điểm ngập được đầu tư xử lý bằng giải pháp tạm thời, cải tạo sửa chữa giải quyết tình trạng ngập. UBND thành phố đã tập trung công tác chống ngập đô thị, phê duyệt kế hoạch xử lý thoát nước, tập trung các nguồn lực đầu tư, trong đó chú trọng nạo vét hệ thống thoát nước, đầu tư xây dựng mới các công trình thoát nước và xử lý ngập úng. Tình hình ngập trong đô thị năm 2015 đã được cải thiện đáng kể với 13/58 điểm đã được xử lý. Các điểm ngập nặng và kéo dài từ nhiều năm qua ở trung tâm thành phố đang được lập dự án đầu tư xử lý trong năm 2016.

Tập trung khắc phục ô nhiễm ở các bãi biển, xử lý triệt để mùi hôi do nước thải tại các bãi tắm; thanh tra, kiểm tra các đơn vị về lĩnh vực môi trường; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1. Thực hiện các giải pháp giảm ô nhiễm ở khu vực hồ Phần Lăng, hồ Khuê Trung, hồ Công viên 29/3 và kênh hở Khuê Trung, KCN dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng. Năm 2015 thành phố được tạp chí The Financial Times và Tổ chức Tài chính quốc tế bình chọn là "Thành phố xuất sắc trong chuyển đổi" và Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng Giải Thưởng Môi trường Việt Nam./.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn