(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH VIỆT NAM QUA CUỘC ĐIỀU TRA 1-4-2004
Người đăng tin: Quản trị Ngày đăng tin: 25/03/2009 Lượt xem: 10

Chiến lược Dân số Việt Nam 2001 - 2010 nhằm giải quyết vấn đề dân số gắn với phát triển trên cơ sở những ưu tiên phát triển của đất nước trong mười năm đầu thế kỷ XXI và định hướng của Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1996 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 147/2000QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000. Một trong những mục tiêu cụ thể là "Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, phấn đấu đạt chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trung bình trên thế giới vào năm 2010".

Chiến lược Dân số được thực hiện theo 2 giai đoạn: 2001 - 2005 và 2006 - 2010. Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn 2001 - 2005 là tập trung mọi nỗ lực đạt mục tiêu giảm sinh một cách vững chắc, tập trung vào những vùng có mức sinh cao nhằm đạt mức sinh thay thế bình quân trong toàn quốc chậm nhất vào năm 2005; bước đầu triển khai những mô hình và giải pháp thí điểm về nâng cao chất lượng dân số, tập trung các hoạt động truyền thông - giáo dục thay đổi hành vi cung cấp dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi có mức sinh còn cao thông qua việc tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, từng bước tiến hành xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở mở rộng các mô hình thí điểm đã tiến hành có hiệu quả.
Đến nay, qua hơn 4 năm triển khai thực hiện chiến lược dân số, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và sự hưởng ứng của người dân, công tác dân số tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng cả về nhận thức và kết quả thực hiện. Để giúp bạn đọc đánh giá khái quát về sự biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình trong những năm đầu thực hiện Chiến lược dân số, chúng tôi xin giới thiệu bài " Biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình Việt Nam qua cuộc điều tra 1-4-2004".

Bài viết có 5 phần:

Phần I: Cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi.

Phần II: Mức độ sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh.

Phần III: Mức độ chết.

Phần IV: Tỷ lệ tăng dân số và tỷ suất tăng tự nhiên dân số, mức di cư.

Phần V: Một số nhận xét và kết luận qua phân tích kết quả điều tra biến động dân số - KHHGĐ 1-4-2004

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Video Video

 

 

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn