(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Author: Quản trị Updated: 14/05/2018 Views: 3066

Ngày 20/5/2020, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1006/QĐ-TCTK  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế Quyết định số 171/QĐ-TCTK ngày 31/3/2014 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn