(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Văn Vũ Cục Trưởng 0236.3573585 vutvdna@gso.gov.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phó cục trưởng 0236.3573575 ttltrinhdan@gso.gov.vn
Trần Nam Trung Phó cục trưởng 0236.3574209 tntrung@gso.gov.vn
Nguyễn Đính Trưởng phòng 3574916 dinhndna@gso.gov.vn
Nguyễn Thị Thủy Phụ trách Kế toán 3872069 thuyntdna@gso.gov.vn
Trần Văn Thông Phó trưởng phòng 3574916 tvthongdna@gso.gov.vn
Nguyễn Thị Kiều Liên Trưởng phòng 3827680 lienntkdna@gso.gov.vn
Trần Văn Hiếu Trưởng phòng 3827461 hieutvdna@gso.gov.vn
Tán Văn Hải Phó trưởng phòng 3827461 tvhaidan@gso.gov.vn
Nguyễn Năm Trưởng phòng 3821725 nnamdna@gso.gov.vn
Hoàng Thị Nga Phó trưởng phòng 3821725 htngadan@gso.gov.vn
Trần Hữu Hội Phó trưởng phòng phụ trách 3828031 hoithdna@gso.gov.vn
Võ Thị Thùy Dung Phó trưởng phòng 3828031 vttdungdna@gso.gov.vn
Trần Triết Tâm Trưởng phòng 3820272 trtrtam@gso.gov.vn
Võ Thành Danh Phó trưởng phòng 3820272 vtdanhdan@gso.gov.vn
Bùi Hữu Hải Trưởng phòng 3573576 bhhai@gso.gov.vn
Từ Quang Tân Chi cục trưởng 3841702 tqtandan@gso.gov.vn
Ngô Ngọc Nghiên Chi cục trưởng 3712512 nnnghiendan@gso.gov.vn
Hoàng Thị Thủy Phó chi cục trưởng 3712512 httthuydan@gso.gov.vn
Đàm Thị Ái Cơ Chi cục trưởng 3561518 dtacodan@gso.gov.vn
Lê Công Minh Duật Phó chi cục trưởng 3561518 lcmduatdan@gso.gov.vn
Võ Phúc Đồng Chi cục trưởng 3944039 vpdongdan@gso.gov.vn
Lê Thị Hồng Hà Phó chi cục trưởng 3944039 lthhadan@gso.gov.vn
Võ Văn Mến Chi cục trưởng 3847316 vvmendan@gso.gov.vn
Trần Thị Hòa Chi cục trưởng 3846793 tthoadan@gso.gov.vn
Hồ Duy Khánh Phó chi cục trưởng 3846793 hdkhanhdna@gso.gov.vn
Lê Phan Minh Hùng Chi cục trưởng 3674188 lpmhungdan@gso.gov.vn
Trần Thị Xuân Bình Phó chi cục trưởng 3674188 txbinhdan@gso.gov.vn
Trần Văn Vũ Cục trưởng, Chi cục trưởng 3574916 vutvdna@gso.gov.vn

 

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn