(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 
Cơ cấu tổ chức phòng ban của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng
Author: test test Updated: 03/09/2008 Views: 1486

Thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-TCTK ngày 31/3/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê về Quy đinh chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp như sau:

Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất;

1. Cơ quan cục Thống kê gồm có:

• Phòng Tổng hợp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê tổng hợp, tài khoản quốc gia.

• Phòng Thống kê Nông nghiệp: bao gồm các nghiệp vụ thống kê nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

• Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng: bao gồm các nghiệp vụ thống kê công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư,

• Phòng Thống kê Thương mại: bao gồm các nghiệp vụ thống kê thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ, giao thông, bưu điện và giá cả.

• Phòng Thống kê Dân số-Văn xã: bao gồm các nghiệp vụ thống kê dân số, lao động, mức sống, xã hội và môi trường.

• Phòng Tổ chức - Hành chính: bao gồm các nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, đào tạo, hành chính, quản trị và tài vụ cơ quan.

• Thanh Tra Cục Thống kê: bao gồm nghiệp vụ thanh tra, thi đua khen thưởng, phương pháp chế độ, công nghệ thông tin.

2. Chi cục Thống kê ở quận, huyện thuộc thành phố (gọi chung là chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê.

Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và tổ chức của Chi Cục Thống kê cấp huyện.

(Trích điều 3. Quyết định số 171/QĐ-TCTK ngày 31/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê)

Category:

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn