(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Trần Văn Vũ Cục Trưởng 0236.3573585 vutvdna@gso.gov.vn
Trần Thị Lệ Trinh Phó cục trưởng 0236.3573575 ttltrinhdan@gso.gov.vn
Trần Nam Trung Phó cục trưởng 0236.3574209 tntrung@gso.gov.vn
Nguyễn Thị Kiều Liên Trưởng phòng 3827680 lienntkdna@gso.gov.vn
Hoàng Thị Nga Phó trưởng phòng 3827680 htngadan@gso.gov.vn
Nguyễn Năm Trưởng phòng 3821725 nnamdna@gso.gov.vn
Trần Hữu Hội Phó trưởng phòng 3828031 hoithdna@gso.gov.vn
Bùi Hữu Hải Trưởng phòng 3820272 bhhai@gso.gov.vn
Hồ Duy Khánh Phó Trưởng phòng 3574916 hdkhanhdna@gso.gov.vn
Võ Thành Danh Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng 3573576 vtdanhdan@gso.gov.vn
Từ Quang Tân Chi cục trưởng 3841702 tqtandan@gso.gov.vn
Tán Văn Hải Phó Chi cục trưởng 3841702 tvhaidan@gso.gov.vn
Ngô Ngọc Nghiên Phó Chi cục trưởng 3712512 nnnghiendan@gso.gov.vn
Đàm Thị Ái Cơ Chi cục trưởng 3561518 dtacodan@gso.gov.vn
Lê Công Minh Duật Phó chi cục trưởng 3561518 lcmduatdan@gso.gov.vn
Võ Phúc Đồng Chi cục trưởng 3944039 vpdongdan@gso.gov.vn
Lê Thị Hồng Hà Phó chi cục trưởng 3944039 lthhadan@gso.gov.vn
Võ Văn Mến Phó Chi cục trưởng 3847316 vvmendan@gso.gov.vn
Trần Thị Hòa Chi cục trưởng 3846793 tthoadan@gso.gov.vn
Lê Phan Minh Hùng Phó Chi cục trưởng 3674188 lpmhungdan@gso.gov.vn
Trần Thị Xuân Bình Phó chi cục trưởng 3674188 txbinhdan@gso.gov.vn
Trần Văn Vũ Cục trưởng, Chi cục trưởng 3574916 vutvdna@gso.gov.vn

 

 

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng giới thiệu về công tác Tổng điều tra do BCĐ trung ương cung cấp để mọi người được hiểu thêm về cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019.

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn