(+84) 236 3 822 768   danang@gso.gov.vn
 

 

 

Biểu mẫu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của UBND thành phố Đà Nẵng 27/09/2023

Biểu mẫu hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Công văn của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Quyết định số 05-2023-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phí về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê 03/03/2023

Ngày 02 tháng 03 năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn Giao Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện Quyết định s...

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 26/02/2023

Ngày 24 tháng 2 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 tại thành phố Đà Nẵ... 30/08/2022

QĐ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà ... 15/08/2022

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 15-...

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 23/12/2021

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam gia đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021

Chuyển đổi số trong hoạt động thống kê - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê 01/12/2021

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành, thời gian qua, Cục Thống kê Đà Nẵng đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh ...

THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng 04/11/2021

Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Thống kê giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và ... 29/10/2021

 

 

Liên kết web Liên kết web

Bản quyền thuộc về Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 310 Hoàng Diệu - Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236 3822768 - 3827680

Email: danang@gso.gov.vn